Últims comunicats relacionats amb la Covid-19

Decret 31/20 de l'Arquebisbat de Barcelona davant les recents disposicions de l’autoritat civil

DECRET 31/20. Barcelona, 3 de desembre de 2020.

La pandèmia vírica present a tot el món des de fa un any a causa de la COVID-19 ha obligat les autoritats sanitàries competents a prendre mesures que s’adaptin gradualment a cada període temporal de contagi i de perillositat. Així mateix, el Bisbe Diocesà, conforme a l’ordenament canònic de l’Església, té l’obligació pastoral i li pertoca la responsabilitat d’adaptar aquelles mateixes mesures a les celebracions litúrgiques del seu àmbit diocesà, tot establint limitacions i també obligacions temporals per al bé comú, pensant sempre a preservar la salut dels més dèbils, i amb el sentit misericordiós i solidari que ha d’amarar sempre tota comunitat cristiana. El Dret canònic determina clarament quins àmbits estan reservats a la Santa Seu; en la resta, és cada Bisbe Diocesà l’autoritat competent per determinar el més oportú.

Havent variat en part les circumstàncies temporals concretes que motivaren el nostre anterior decret de 4 de maig d’enguany, i havent-se evidenciat que algunes d’aquelles mesures eren prou encertades, que d’altres podien flexibilitzar-se parcialment, i que d’altres necessitaven d’una certa correcció,

DISPOSEM:

1.- Disposicions prèvies

1.1. Queda derogat el nostre anterior Decret 09/20 de 4 de maig de 2020, i substituït per les normes presents.

1.2. Com a acte de caritat envers tots els germans, especialment els més vulnerables, les mesures que a continuació es determinen seran complementades per aquelles altres que siguin necessàries segons la prudència, la responsabilitat i la prevenció dels rectors de parròquies i d’esglésies, i que no vagin en contra del que aquí es diu.

1.3. Els fidels catòlics han de rebre les mesures que pren l’Església com un esforç de justícia dirigit al bé comú. Per la seva pròpia naturalesa, aquestes mesures no afecten el dipòsit de la fe (el Dret diví o natural), però sí poden afectar normes merament eclesiàstiques. És possible que algunes limitacions o petites variacions litúrgiques que disposem no siguin del grat de tothom, o que alterin legítims costums o formes de pietat d’alguns fidels que en altres circumstàncies no es veurien compromesos, però que la crisi sanitària actual obliga a limitar. Si fos així, cal valorar correctament el principi de comunió eclesial, que ens demana conservar la pau i la comprensió mútues, i pensar més en termes comunitaris que individuals. Quan pertoca obeir quelcom que no hauríem triat, se’ns ofereix l’oportunitat de conservar en la memòria a Jesucrist, que obedient s’oferí a la creu en sacrifici per tots.

2.- Mesures de caràcter general

2.1. L’ordenament de l’Església (cànon 1248 § 2 del Codi de Dret Canònic) dispensa de manera general tots aquells qui, per causa greu, no puguin participar de la missa dominical. En les circumstàncies actuals de risc sanitari, es poden considerar inclosos en aquesta dispensa els malalts o qualsevol persona en situació de risc greu per a la seva salut; a aquests se’ls convida a la lectura de la Paraula de Déu i la pregària a les llars, a més de poder seguir la retransmissió de la Santa Missa a través dels mitjans de comunicació social. Els ancians hauran de valorar si la seva salut física i/o espiritual els permet la presència a la missa dominical, i si consideren que el risc és massa greu queden també dispensats del precepte dominical.

2.2. L’aforament màxim dels temples serà l’indicat en cada moment per l’autoritat sanitària competent, tot respectant la distància de seguretat entre els fidels (llevat dels nuclis familiars).

2.3. En les eucaristies dominicals, allà on sigui necessari i possible, els rectors procuraran augmentar el nombre de celebracions si preveuen major afluència de fidels, per tal d’evitar una ocupació dels temples major que la permesa.

2.4. Els fidels faran ús de mascareta amb caràcter general en entrar al temple i durant tot el temps de la seva permanència, llevat de cas de necessitat.

2.5. Les piles d’aigua beneïda hauran de romandre buides.

2.6. Cal que els fidels s’abstinguin de tocar les imatges sagrades destinades a la veneració.

2.7. Les portes de les esglésies es mantindran obertes durant les celebracions per evitar tocar manilles o poms i per facilitar la ventilació de l’espai.

3.- A l’entrada de l’Eucaristia o altres celebracions

3.1. Els rectors prendran les mesures adients per organitzar la distribució dels fidels dins l’església, l’accés i acostament dels fidels al moment de la comunió, i la sortida ordenada i esglaonada del temple en finalitzar la celebració, tot respectant sempre les distàncies de seguretat.

3.2. A l’entrada i sortida de l’església s’oferirà gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, per tal que els fidels en facin ús.

4.- Durant la celebració litúrgica

4.1. El sacerdot que presideixi la celebració eucarística no caldrà que usi mascareta, llevat del moment de distribuir la comunió. Sí la usaran els concelebrants, llevat dels moments en què hagin de prendre la paraula.

4.2. Els lectors, i aquells altres que hagin d’adreçar-se a l’assemblea, es llevaran la mascareta durant el moment de la seva participació.

4.3. Els que cantin en cor a les esglésies ho faran amb mascareta i en un espai prou ample que asseguri la distància per evitar la transmissió vírica. El salmista i el director de cants no caldrà que usin mascareta.

4.4. Qualsevol fulletó, llibre o material a disposició dels fidels caldrà que sigui d’ús individual sense retorn; no podran usar-se llibres o fulls de cants ni qualsevol altre objecte o paper que calgui retornar.

4.5. El signe litúrgic del lavatori de mans durant l’ofertori no queda substituït per l’ús de gel hidroalcohòlic, ja que no són equivalents en significat; però el sacerdot pot usar el producte desinfectant després del lavatori.

4.6. El calze, la patena i els copons restaran coberts amb la pal·lia durant la pregària eucarística.

4.7. Se suprimeix la invitació a la salutació de la pau, ja que és facultativa.

4.8. Els sacerdots i els altres ministres de la comunió es desinfectaran les mans abans de distribuir-la, i també en acabar-la. Durant la distribució de la comunió tots els ministres usaran mascareta.

4.9. La comunió serà distribuïda a la mà de cada fidel en totes les esglésies de l’Arxidiòcesi, evitant tot contacte entre les mans del ministre i la mà del fidel que combregui, a una distància prudencial, i seguint la forma litúrgica vigent.

4.10. En el cas que el sacerdot que presideix fos persona d’edat avançada, podrà abstenir-se de distribuir la comunió i llavors caldrà establir ministres extraordinaris de l’Eucaristia.

5.- A la sortida de la celebració

5.1. Caldrà preveure la sortida ordenada de l’església, tot evitant agrupacions de persones a la porta, a l’atri o al carrer.

5.2. Caldrà preveure igualment l’oportuna desinfecció del temple, els bancs, els objectes litúrgics, etc., en la mesura necessària.

6.- Altres celebracions

6.1. Sagrament de la Penitència: Per a la confessió individual, a més de les mesures generals, cal escollir un espai ampli i mantenir la distància necessària, tot assegurant la confidencialitat. Tant el fidel com el confessor hauran de portar mascareta. En acabar, caldrà reiterar la higiene de mans i la neteja de les superfícies. Les celebracions de la penitència amb diversos penitents (amb confessió i absolució individuals) s’ajustaran a les mesures d’ús i ocupació del temple per als moments de celebració comunitària, i a les mesures de la confessió individual per als altres moments.

6.2. Baptisme: Per tal d’evitar la interacció entre nuclis familiars aliens, la Catedral i les parròquies oferiran, com a norma general, el baptisme infantil individual. Si calgués administrar el baptisme comunitari a diversos infants, caldrà evitar qualsevol tipus de contacte entre els qui es bategen, observant la higiene de mans del celebrant entre cada contacte, i la presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai. En qualsevol cas, l’administració de l’aigua baptismal usarà un recipient al qual no retorni l’aigua utilitzada.

6.3. Confirmació: Caldrà observar la higiene de mans entre cada contacte, quan hi hagi diversos confirmands. Tots hauran de complir les normes d’ocupació de l’espai.

6.4. Matrimoni: Els anells i altres objectes han de ser manipulats exclusivament pels contraents. Caldrà mantenir la deguda prudència en la signatura dels contraents i els testimonis, així com en el lliurament de la documentació corresponent. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai.

6.5. Unció de malalts: Caldrà usar preferentment el ritu breu. La presència de familiars i fidels haurà de complir les normes d’ocupació de l’espai. Els sacerdots molt grans o malalts evitaran administrar aquest sagrament a persones que poden estar infectades per coronavirus. En tot cas, cal que observin les indicacions de protecció indicades per les autoritats sanitàries corresponents.

6.6. Exèquies de difunts: Els funerals i les exèquies seguiran els mateixos criteris de l’ús dels temples per a la celebració eucarística, amb les mesures de seguretat vigents. Els rectors de les parròquies procuraran, tant com sigui possible, facilitar la celebració de misses exequials.

7.- Visites als temples per a la pregària o adoració del Santíssim

7.1. Se seguiran les pautes generals ofertes, evitant la concentració i assenyalant els llocs per a la pregària i l’adoració. Els horaris d’obertura de les esglésies se cenyiran a les disposicions de les autoritats sanitàries competents.

7.2. Una església no podrà restar oberta sense vigilància, perquè no es podria assegurar el manteniment de la higiene sanitària.

8.- Reunions eclesials

8.1. Les reunions o sessions formatives en dependències parroquials que estiguin obertes als fidels en general seguiran les pautes previstes per les autoritats sanitàries competents per a les reunions socials.

8.2. La catequesi en locals parroquials que no siguin temples s’adaptarà al que disposin les autoritats sanitàries competents sobre activitats formatives, tot seguint les indicacions del Secretariat de Catequesi de l’Arxidiòcesi.

8.3. Les reunions de clergues amb motius propis del seu ofici tindran la consideració de reunions de treball pel que fa a les disposicions de les autoritats sanitàries competents. Si és possible, podran substituir-se les reunions presencials per reunions virtuals.

8.4. Només mentre estigui vigent aquest decret, pel que fa a les reunions i votacions de les persones jurídiques es dispensa el compliment del cànon 129 del Codi de Dret Canònic quant a la presència física dels convocats, els quals podran reunir-se telemàticament tot assegurant que comptaran amb mitjans tècnics que ofereixin la possibilitat de votació secreta, i sense que decaigui la prohibició canònica genèrica del vot delegat.

9.- Vigència de les presents mesures

9.1. Aquestes mesures entraran en vigor immediatament, i seran vigents fins que, després de valorar la situació i les disposicions de l’autoritat civil competent, procedim a la seva derogació.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

 

Comunicats anteriors de l’Església relacionats amb la pandèmia de la Covid-19

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...