Consulta sobre la pastoral a les grans ciutats

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

En la meva carta pastoral Una Església samaritana enmig de les grans ciutats,  de 8 de setembre de 2014, us parlava de la conveniència que després del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats celebrat a Barcelona, ens deixéssim interpel·lar pels continguts del Congrés i pel Discurs final del Papa Francesc en l’Audiència de 27 de novembre de 2014.

Hem tractat d’aquesta conveniència en el Consell Presbiteral, en el Consell Pastoral Diocesà i en el Consell Episcopal i coincidim en la necessitat de fer quelcom per tal que els sacerdots, religiosos, religioses i laics que treballen en la pastoral reflexionéssim sobre aquells continguts per tal de pensar i organitzar millor la pastoral a la nostra arxidiòcesi que és eminentment urbana. No es concretava massa si calia organitzar unes jornades o bé una reflexió a distints nivells o àmbits.

El Consell Episcopal ha considerat més pertinent que, a nivell arxiprestal, en les reunions de preveres i del Consell pastoral arxiprestal, junts o per separat, àdhuc convidant els laics que participen en diverses activitats pastorals, es dediqui una o més reunions, fins i tot extraordinàries, per deixar-nos interpel·lar, per reflexionar i per dialogar a la llum del “Document de Síntesi” del Congrés i del Discurs del Papa Francesc, per tal d’enriquir-nos pastoralment, per veure al nostre nivell parroquial o arxiprestal què hem de canviar i també per suggerir possibles continguts del nou Pla Pastoral Diocesà.

Aquest treball a nivell arxiprestal s’hauria de fer durant aquest trimestre i tot el mes d’abril, finalitzant el 15 de maig de 2015.

La nostra consciència de pastors i responsables de diferents realitats pastorals ens demana realitzar personalment i en grup aquest treball que, d’acord amb el parer favorable del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà, el Consell Episcopal us proposa.

Us encoratjo, molt estimats, a fer un servei més a la nostra estimada Església metropolitana. Amb una salutació i benedicció molt cordials,

 + Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 20 de gener de 2015

 

NOTA:

S’hi adjunten:

–       Document de Síntesi del Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats. Primera fase. Barcelona, 22-23 de maig de 2014.

–       Discurs del Papa Francesc als congressistes. Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats. Vaticà, 27 de novembre de 2014.

Caldrà enviar les respostes a la Secretaria General de l’Arquebisbat a través del correu electrònic: secgral@arqbcn.cat o bé del fax: 93 270 13 03, abans del 15 de maig de 2015.