10 DE MAIG

Sant Joan d'Àvila, prevere i Doctor

En temps de la gran Reforma Luterana, Joan (1499-1569) es converteix en el gran «Apòstol d’Andalusia» formant a sacerdots i laics, fundant col·legis, seminaris i universitats. El 1946 Pius XII el designà patró del clergat secular espanyol, i el 2012 Benet XVI el proclamà Doctor de l’Església, destacant-ne «el seu profund coneixement de les Sagrades Escriptures que va saber penetrar amb singular profunditat en els misteris de la redempció obrada per Crist per a la humanitat».

No va fer testament perquè no tenia béns per deixat: fou un home d’una gran pobresa.

► El roser de maig fa olor per tot l’any.

► El roser de maig fa olor per tot l’any.