Mesures de prevenció per a la celebració del culte públic als temples catòlics durant la desescalada de les mesures restrictives en temps de pandèmia

30 abril, 2020 - 
Església de Barcelona

El coronavirus continua propagant-se per Espanya. Donada la greu responsabilitat que suposa, per a tothom, prevenir el contagi de la malaltia, proposem aquestes disposicions, aconsellant màxima prudència en l’aplicació que cada Diòcesi haurà de concretar. Serà necessària una avaluació continuada que permeti valorar la posada en pràctica i modificació en les situacions que sigui necessari, tenint en compte el que l’autoritat sanitària disposi en cada moment.

1. Fases d’aplicació

Fase 0: Mantenim la situació actual. Culte sense poble. Atenció religiosa personalitzada posant atenció especial a aquelles persones que han perdut a éssers estimats. Preparem a la diòcesi i a les parròquies les fases següents.

Fase 1: Es permet l’assistència grupal, però no massiva, als temples sense superar el terç de l’aforament, amb eucaristies dominicals i diàries. Potser amb preferència a l’acompanyament de les famílies en el seu dol.

Fase 2: Restabliment dels serveis ordinaris i grupals de l’acció pastoral amb els criteris organitzatius i sanitaris –meitat de l’aforament, higiene, distància– i mesures que es refereixen a continuació.

Fase 3: Vida pastoral ordinària que tingui en compte les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a la malaltia.

2. Disposicions de caràcter general:

a) Davant aquesta circumstància, prorroguem la dispensa del precepte dominical i es convida a la lectura de la Paraula de Déu i a la pregària a les llars, podent beneficiar-se de la retransmissió mediàtica per aquelles persones que no poden anar al temple. També es convida a la prudència de la gent gran, persones malaltes o en situació de risc, perquè es quedin a casa.

b) Establir l’aforament màxim dels temples (1/3 en la primera fase i 1/2 en la segona) i respectar la distància de seguretat.

c) En les Eucaristies dominicals, allà on sigui necessari i possible, procurar augmentar el número de celebracions quan hi hagi més afluència de fidels, per descongestionar els temples.

d) Es recomana l’ús de mascareta amb caràcter general.

e) Les piles d’aigua beneïda continuaran buides.

f) Les portes de les esglésies es mantindran obertes per evitar tocar manilles o poms.

3. En l’accés a la celebració

a) Organitzar, amb persones responsables, l’obertura i tancament de les portes d’accés al temple, la distribució dels fidels al temple, l’accés a l’hora de combregar i la sortida de l’església en acabar, respectant la distància de seguretat.

b) Oferir gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, a l’entrada i sortida de l’església.

4. Per tenir en compte durant la litúrgia

a) Evitar els cors a la parròquia: es recomana mantenir un sol cantor o algunes veus individuals i algun instrument. No hi haurà full de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte o paper.

b) El cistell de la col·lecta no es passarà durant l’ofertori, sinó que el servei d’ordre l’oferirà a la sortida de la missa, seguint els criteris de seguretat assenyalats.

c) Es netejarà el calze, la patena i els copons, estaran coberts amb la “pal·lia” durant la pregària eucarística.

d) El prevere celebrant desinfectarà les mans en començar el cànon de la missa, i la resta de ministres de la comunió abans de distribuir-la.

e) Donar-se la pau, que és facultatiu, es podrà substituir per un gest que eviti el contacte directe.

f) El diàleg individual de la comunió (“El Cos de Crist”. “Amén”), es pronunciarà de forma col·lectiva després de la resposta “Senyor no soc digne…” i es distribueix l’Eucaristia en silenci.

g) En el cas que el prevere fos gran, establir ministres extraordinaris de l’Eucaristia per distribuir la comunió.

5. A la sortida de la celebració

a) Establir la sortida ordenada de l’església evitant agrupacions de persones a la porta.

b) Desinfecció contínua del temple, objectes litúrgics, etc.

6. Altres celebracions:

a) La celebració del Sagrament de la reconciliació i els moments d’escolta dels fidels: a més de les mesures generals, s’ha d’escollir un espai ampli, mantenir la distància social assegurant la confidencialitat. Tant el fidel com el confessor hauran de portar mascareta. En acabar, s’aconsella reiterar la higiene de mans i la neteja de les superfícies.

b) Baptisme: Ritu breu. En l’administració de l’aigua baptismal, feu-ho des d’un recipient en què no retorni l’aigua utilitzada, evitant qualsevol tipus de contacte entre els batejats. A les uncions es pot utilitzar un cotó o bastonet d’un sol ús, incinerant-lo en acabar la celebració.

c) Confirmació: La imposició de mans no necessita el contacte físic amb el cap del confirmant sinó el gest litúrgic que pot fer-se de forma general. També a la crismació es pot utilitzar un cotó o bastonet, com s’ha indicat en el cas del baptisme. Cal observar la higiene de mans entre cada contacte, quan hi hagi diversos confirmants.

d) Matrimoni: Els anells, arres, etc., han de ser manipulats exclusivament pels contraents. Cal mantenir la deguda prudència en la signatura dels contraents i els testimonis, així com en el lliurament de la documentació corresponent.

e) Unció de malalts: Ritu breu. En l’administració dels olis es pot utilitzar un cotó o bastonet com s’ha indicat anteriorment. Els sacerdots molt grans o malalts no haurien d’administrar aquest sagrament a persones que estiguin infectades per coronavirus. En tot cas, cal observar les indicacions de protecció indicades per les autoritats sanitàries corresponents.

f) Exèquies de difunts: Els funerals i les exèquies seguiran els mateixos criteris de la missa dominical. Encara que sigui difícil en aquests moments de dolor, insistir en evitar petons i abraçades i la importància de mantenir distància de seguretat.

7. Visites a l’Església per a la pregària

a) Seguir les pautes generals que s’han oferit, evitant la concentració i assenyalant els llocs per a la pregària.

b) No permetre visites turístiques en la fase de desescalada.

8. Utilització de dependències parroquials per a reunions o sessions formatives

a) En la segona fase les reunions en dependències parroquials seguiran les pautes utilitzades per a les reunions culturals previstes pel ministeri de sanitat que consisteix en un màxim de 1/3 d’aforament en espais que el seu aforament habitual sigui de 50 persones, respectant la distància de seguretat i la utilització de mascaretes.

b) En la tercera fase l’aforament passa a ser de 1/2 en espais d’un aforament habitual de 50 persones i de 1/3 en espais d’un aforament habitual de 80 persones en les mateixes condicions de distància i utilització de mascaretes.

9. Proposta d’inici de posada en marxa d’aquestes mesures

Segons les indicacions rebudes, començaríem l’aplicació d’aquestes mesures des del dilluns 11 de maig, perquè en les celebracions de diumenge 17 de maig, tinguem una avaluació i una experiència suficient dels dies anteriors.

 

Madrid, 29 d’abril de 2020.

Font: Conferència Episcopal Espanyola