4 DE JUNY

Jesucrist, gran sacerdot per sempre

Devien ser prou importants els gestos que va fer Jesús durant el sopar amb els deixebles poc abans de la seva passió, que van ser recordats més endavant per l’Apòstol Pau a la seva comunitat de Corint: «Sí, cada vegada que menjareu aquest pa i beureu aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor fins que vindrà» (1Cor 11, 26).

L’Església, que ens els recorda cada Dijous Sant, vol que no els oblidem i els tornem a celebrar, avui, en aquest dijous després de les celebracions pasquals: en cada eucaristia ‘celebrem la mort del Senyor fins que torni’. Fruit de les encícliques “Ad catolici sacerdoti” (Pius XI, 1935) i “Mediator Dei” (Pius XII, 1947), la celebració d’aquesta festa s’inicià a Madrid i a Salamanca. El 1973 fou introduïda a la litúrgia hispana.

► El sol de juny estalvia llum.