Orientacions de gener de 2019, el llibre de baptismes

ORIENTACIONS PRÀCTIQUES PER AL CORRECTE ÚS DEL NOU LLIBRE DE BAPTISMES

Sobre els nous llibres, voldríem exposar certs aspectes pràctics que ajudin a esvair alguns dubtes que s’hi puguin presentar. Bona part de tot això ja és sabut, però hem cregut que aquest podia ser un bon moment per fer-ne recordança.

 1. Per tal d’adaptar-se millor al nou llibre, l’Arquebisbat ha elaborat un nou model de formulari d’inscripció que contingui totes les dades necessàries, així com d’altres d’utilitat pastoral, i els advertiments actualment necessaris sobre preservació de la intimitat de les persones i de les seves dades. Aquest model pot ser adoptat per les parròquies, i es pot descarregar de la web de l’Arquebisbat («Gestió Parroquial»). Als formularis d’inscripció s’ha afegit també la constància del trasllat de la informació al corresponent llibre, foli i número, per tal de procurar que un baptisme quedi sense inscriure’s per inadvertència. Cal arxivar convenientment, per anys, els formularis d’inscripció, per tal de facilitar-ne la consulta posterior si es presentessin incidents.
 2. Les futures certificacions a partir del nou llibre podran ser molt més àgils i cer­tificat amb més fidelitat: les parròquies que disposin de màquina fotocopiadora bastarà que obtinguin còpia del full sencer (que per això s’ha dissenyat amb mida A4), i posar el segell de la parròquia i signatura que autentiqui la còpia. La fór­mula d’autenticació haurà d’incloure la data del certificat (per exemple: «És còpia autèntica. Lliurada el … de ………….. de 20…»), i pot ser també gravada en un segell per a major facilitat. Els despatxos parroquials que no disposin de fotocopiadora podran continuar emetent els certificats tot omplint manualment uns models, també ara adaptats, que es podran descarregar també de la web de l’Arquebisbat («Gestió Parroquial»).
 3. Les actes han estat redactades en català (cf. resolució 140 del Concili Provincial Tarraconense de 1995), amb l’equivalent castellà a sota del text per tal de facilitar que els certificats per fotocòpia puguin usar-se en altres territoris.
 4. Caldrà tenir en compte algunes novetats en el moment d’omplir el nou llibre, com descrivim a continuació:
  • A la primera pàgina:

Cal omplir clarament les dades generals (parròquia, localitat.), el número de llibre (que també caldrà fer-lo constar en el llom, preferentment amb un retolador de tinta indeleble), la data en què el rector signa aquesta fulla, la signatura del rector que inicia el llibre (no han de signar-hi els rectors posteriors), i la data d’inici. La data d’acabament, naturalment, caldrà con­signar-la en el seu moment.

  • Al cos del llibre:

Bisbat n. 007

Parròquia n…………….

Llibre n…………….

Any ………….

Bateig n…………….

Bisbat n. 007

És el número que correspon a l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Parròquia n. …

Cal consignar el número que correspon a la parròquia dins l’Arxidiòcesi. La raó per la qual aquesta dada (com les següents) calgui repetir-la a cada pàgina és per possibilitar els certificats posteriors per fotocòpia.

Llibre n. …

És el que correspongui correlativament des dels inicis històrics de la parrò­quia.

Any ..

Bateig n. .

És el número correlatiu dels bateigs anuals, el qual es reinicia cada any.

  • En el cos del text de l’acta:

Parròquia de ……………………………………………………………………………………………… ,

de …………………………………………….. ,    Arxidiòcesi de Barcelona.

Cal posar a cada full el nom de la parròquia i la localitat, ja que això després és necessari per al certificat per fotocòpia. Això es pot omplir amb un segell adient, com també la localitat de naixement, si es repeteix molt (per exemple, Barcelona).

Noms:………………………………………………………………………………………………………….

Cognoms:……………………………………………………………………………………………………

Sexe:

Hem afegit el sexe, car ja no es pot deduir simplement del nom, i és impor­tant per al Dret canònic (ordenació, matrimoni…). Caldrà consignar especí­ficament, i només: Home / Dona.

natural de: ……….

Cal indicar el lloc de naixement del batejat (i d’aquest, també la data), així com dels pares i dels avis. Quan es tracti de localitats foranes a l’Arxidiòcesi de Barcelona, cal afegir les dades que permetin identificar-la (com diòcesi o província, país…).

Matrimoni dels pares: ………………………………………………………………………………….

Caldrà posar la parròquia de casament, localitat i data. No es pot ressenyar aquí el matrimoni civil (però sí que es pot indicar en el full d’inscripció de baptisme).

Padrí: …………………………………………………………………………..

Padrina: ……………………………………………………………………….

Hem distingit entre padrí i padrina, per complir així el c. 873: «Ha d’ha­ver-hi només un padrí o una padrina, o també un padrí i una padrina.»

Al peu, cal que el rector (o l’administrador parroquial) de la parròquia signi cada foli, però aquí no s’ha de posar el segell de la parròquia.

OBSERVACIONS

Aquí només caldrà fer constar circumstàncies especials (per exemple, que exis­teix certa documentació que afecta la partida de baptisme, o que ha estat un baptisme sub conditione o in articulo mortis, o que a la parròquia es van comple­tar els ritus baptismals d’un baptisme d’urgència… També pot fer-se referència aquí a la documentació que es dipositi a la bossa posterior del llibre).

ANOTACIONS MARGINALS

Aquí caldrà transcriure, com és preceptiu i havent rebut l’oportuna comunica­ció: la recepció dels sagraments de la confirmació (lloc i data), del matrimoni (nom del cònjuge, lloc i data) i/o de l’orde sagrat (lloc i data), així com l’emis­sió de vots perpetus (lloc, data i institut religiós). També caldrà transcriure la part dispositiva de les sentències de declaració de nul·litat de matrimoni segons el text que ordeni el Tribunal (tot consignant el Tribunal que dictà la sentència i la data), i totes aquelles anotacions ordenades per les autoritats competents de l’Arxidiòcesi (no de diòcesis foranes, que han de tramitar-se a través de les oficines de la Vicaria General o de la Vicaria Judicial de la nostra Arxidiòcesi).

DOCUMENTACIÓ (dins la guarda posterior)

El nou model ha afegit una novetat que creiem d’utilitat: dins la bossa de pa­per afegida a la guarda posterior del llibre, hom pot desar-hi la documentació que afecti les partides (decrets d’esmena, comunicacions de sentència…), tot advertint-ho al lloc d’observacions de la mateixa partida. Pel seu volum, no està previst que aquí es guardin les comunicacions de sagraments o estats de vida (confirmació, matrimoni – ne temere-, ordenació, vots solemnes…), que un cop ateses -si no s’han de retornar- és millor arxivar-les en carpetes o arxivadors adients.

ÍNDEX

Com els llibres anteriors, s’inclou un índex alfabètic al final del llibre, que convé omplir de la següent manera per facilitar la recerca posterior d’un nom.

 • Els batejats han de ser indexats així: Cognoms, Nom.
 • Cada foli conté dues lletres impreses al marge; convé que la part davan­tera del foli (rectus) s’usi per consignar els cognoms de la primera lletra impresa, i la part darrera (versus) per als cognoms de la segona (i tercera) lletra impresa.
 • A l’inici de cada columna cal dedicar una casella per consignar l’any, i això caldrà fer-ho amb l’inici de cada any. Per facilitar la lectura, és mi­llor seguir un ordre vertical, i començar per la segona columna en arribar al peu de la primera.
 • A cada casella, després de consignar cognoms i nom del batejat, cal con­signar el foli (amb la indicació r [rectus] o v [versus]).
 • Si un baptisme ha de ser inscrit amb posterioritat a l’any en què fou ad­ministrat (per exemple, per esmenar una absència de partida per error), caldrà afegir una nota de remissió a l’any corresponent dins l’índex, per tal de facilitar-ne la localització.

TANCAMENT DEL LLIBRE ANTERIOR

En començar l’ús del nou llibre, pertoca dur a terme la cloenda del llibre anterior. Caldrà:

 1. Consignar la data final a la primera pàgina del llibre, al lloc previst.
 2. A la darrera pàgina emprada, a continuació de l’últim assentament, cal que el rector consigni per escrit el que segueix:

«Per disposició del decret episcopal 27/18, de 2 de novembre de 2018, a partir de l’1 de gener de 2019 els nous baptismes es consignen al Llibre de Baptismes vol…………     d’aquesta parròquia (localitat i data)».

 1. Anul·lar les caselles i pàgines sobrants, tot marcant-les clarament amb una ratlla diagonal que impedeixi nous assentaments.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *