Decret de 28 de novembre de 1983, delegació general assistir els matrimonis que se celebrin dintre dels límits de la parròquia

Decret per l’aplicació del nou Codi

D’acord amb les facultats que atorga el Codi de Dret Canònic al Bisbe ·diocesà, disposo •les següents normes sobre les matèries que es detallen a continuació l que entren en vigor el dia de la data del present Decret.

1. Delegació general per assistir a matrimonis

1. En virtut del c. 1111 § 1, s’atorga a tots els sacerdots amb nomenament de vicari parroquial o d’adscrit amb facultats de vicari parroquial i als diaques adscrits, delegació general per assistir als matrimonis que se celebrin dintre dels .límits del territori de la respectiva parròquia.

2. Els rectors, en virtut del c. 1111 § 1, poden donar delegació general per assistir els matrimonis, que se celebrin dintre dels límits del territori de la seva parròquia, a sacerdots i diaques no inclosos en l’apartat anterior i que realitzin algun servei pastoral dintre de l’esmentada demarcació parroquial. Els rectors que atorguin aquesta delegació general ho faran per escrit, d’acord amb la norma del c. 1111 § 2. Lliuraran l’original al sacerdot o diaca delegat, conservaran una còpia a l ‘arxiu parroquial i comunicaran una altra còpia a la Secretaria General de l ‘Arquebisbat.

3. Els rectors i els sacerdots i diaques que tenen delegació general per assistir els matrimonis que se celebrin dintre dels límits del territori de la parròquia poden, respectivament, delegar o subdelegar a un sacerdot o diaca la facultat per assistir a un matrimoni determinat que se celebri dintre de l’esmentat territori (cf. c. 1111 § 1 i 137 § 3).

4. Permaneix la facultat del Bisbe diocesà i dels Vicaris Generals de delegar per assistir els matrimonis que se celebrin en tota la diòcesi, i la dels Vicaris Episcopals els que se celebrin en el territori de la respectiva zona pastoral (cf. c. 1111 § 1 ).

2. Celebracions de matrimonis en esglésies no parroquials

Per tal d’assegurar la deguda preparació i celebració del sagrament del matrimoni i els tràmits establerts per a la seva validesa i posteriors comunicacions, s’ha fet una consulta a la Unió de Religiosos de Catalunya pel que fa referència a les esglésies no parroquials d’institucions religioses. Ben aviat es donaran les disposicions pertinents en ordre a regular la facultat atorgada als rectors en virtut del c. 1118 § 1. Mentrestant, es mantindrà la pràctica observada fins el present respecte del lloc de la celebració del sagrament del matrimoni.

3. Facultat de rebre confessions

1. En virtut del c. 968 § 1 frueixen de la facultat de rebre confessions els rectors i els qui ocupen el seu lloc; a més, s’atorga la facultat de rebre confessions als altres sacerdots diocesans que les tenen fins el present en l’arxidiòcesi.

2. Es dóna la facultat de rebre confessions en tot el territori de la diòcesi als sacerdots membres d’instituts religiosos o de societats de vida apostòlica existents a l’arquebisbat, que tenen concedida pel seu Superior competent la facultat a què es refereix el c. 969 § 2.

Barcelona, 28 de novembre de 1983

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe
Jaume Traserra,
Secretari General

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *