Decret 6/11 de 14 març de 2011, Estatut marc consells pastorals arxiprestals

DECRET 06/11 – Barcelona, 14 de març de 2011.

Per tal d’ajudar al bon funcionament dels Consells Pastorals Arxiprestals de l’Arxidiòcesi de Barcelona, pel que fa la seva constitució, finalitats, composició i activitats,

PEL PRESENT decret aprovem l’Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals que s’haurà de seguir en l’elaboració dels Estatuts dels respectius Consell Pastorals Arxiprestals —els constituïts i els que es constitueixin— i que s’hauran de presentar a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona per a la seva deguda aprovació.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller

Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals

Títol I. Naturalesa, constitució i funcions

 1. El Consell pastoral arxiprestal (d’ara endavant CPA) és un òrgan consultiu i re­presentatiu de la porció del poble de Déu que viu en l’arxiprestat, i té per objec­te estudiar i valorar el que es refereix a les activitats pastorals de I’arxiprestat i suggerir-ne les conclusions pràctiques (cf. Can. 511).
 2. En formen part:
  • Com a membres nats, l’arxiprest i els rectors i administradors parroquials de les parròquies o un prevere d’aquestes.
  • Un representant elegit pel Consell pastoral de cada parròquia, el qual no ha de ser necessàriament un membre de l’esmentat Consell pastoral parroquial.
  • Un o diversos representants de les entitats pastorals bàsiques de l’arxiprestat que participen habitualment en la pastoral de conjunt de l’arxiprestat: diaques, comu­nitats de vida consagrada, moviments, etc.
  • (Si es considera convenient) Representants dels sectors funcionals de la pastoral que es realitza a nivell arxiprestal.
  • El nombre de membres elegits serà de …
 3. El CPA serà presidit per l’arxiprest. Quan el Vicari episcopal assisteixi a la reu­nió del CPA serà ell qui el presidirà.
 4. Les funcions del CPA són:
  • Vetllar perquè s’assoleixi la pastoral de conjunt arxiprestal, es fomenti la comu­nió eclesial i es compleixin en l’arxiprestat les orientacions i normatives de l’Es­glésia Universal i diocesana.
  • Assenyalar unes actuacions pastorals conjuntes d’àmbit arxiprestal tenint també en compte l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà.
  • Participar en la consulta que demana el Sr. Arquebisbe per al nomenament de l’ar­xiprest.
  • Determinar la celebració de trobades de cristians de la demarcació arxiprestal per tal d’afavorir l’intercanvi d’experiències i viure la comunió.
  • Respondre les consultes d’àmbit diocesà dirigides als arxiprestats.

Títol II. Òrgans del Consell Pastoral Arxiprestal

LA PLENÀRIA DEL CPA
 1. La plenària del CPA és composta per la totalitat dels seus membres i li corres­pon d’aprovar els acords referents a la pastoral de conjunt de l’arxiprestat.
LES COMISSIONS DEL CPA
 1. Quan alguna tasca concreta demani un estudi previ més aprofundit, es podran for­mar comissions, amb caràcter estable o transitori. A la plenària li pertoca de de­signar o acceptar els membres que han d’integrar les diverses comissions.
L’ARXIPREST
 1. Serà missió de l’arxiprest:
  • Presidir el CPA.
  • Presidir el secretariat del CPA si està constituït.
  • Aprovar l’ordre del dia de les reunions plenàries amb la col·laboració del secre­tari del CPA i del secretariat del CPA si està constituït.
  • Rebre les mocions, suggeriments i preguntes que li adrecin els consellers.
  • Tractar i resoldre les qüestions urgents que es presentin, informant-ne després la plenària, si la importància ho reclama, amb la col·laboració del secretari del CPA i del secretariat del CPA si està constituït.
L’ARXIPREST
 1. Serà missió de l’arxiprest:
  • Presidir el CPA.
  • Presidir el secretariat del CPA si està constituït.
  • Aprovar l’ordre del dia de les reunions plenàries amb la col·laboració del secre­tari del CPA i del secretariat del CPA si està constituït.
  • Rebre les mocions, suggeriments i preguntes que li adrecin els consellers.
  • Tractar i resoldre les qüestions urgents que es presentin, informant-ne després la plenària, si la importància ho reclama, amb la col·laboració del secretari del CPA i del secretariat del CPA si està constituït.
EL SECRETARIAT DEL CPA (si es considera convenient constituir-lo)
 1. El secretariat del CPA estarà format per l’arxiprest, el secretari del CPA i dos membres designats per la plenària.
 2. Serà missió del secretariat del CPA:
  • Vetllar pel bon funcionament del CPA (plenària i comissions) i pel compliment dels acords presos.
  • Preparar l’ordre del dia de les reunions plenàries i, en el seu cas, designar els ponents i moderadors.
  • Oferir a l’arxiprest la deguda informació del treball del CPA i rebre’n els sugge­riments i preguntes.
DURADA DEL MANDAT I RENOVACIÓ DELS MEMBRES
 1. Els consellers elegits ho seran per un període de tres anys, i poden ser reelegits, però només per un altre període consecutiu.
CESSACIÓ DELS CONSELLERS. SUBSTITUCIÓ
 1. Els consellers podran cessar en el seu càrrec per renúncia voluntària, per cessa­ment o per deixar la tasca pastoral que tenien a l’arxiprestat.
 2. El cessament dels membres elegits es produirà per faltar repetidament i sense motiu a les reunions del CPA o per alguna causa greu a tenor de la normativa ca­nònica vigent.
 3. El membre que hagi causat baixa serà substituït com més aviat millor per un altre designat per l’entitat pastoral que representava. El mandat del substitut tin­drà la durada que li faltava de complir al substituït.
PERIODICITAT DE LES REUNIONS
 1. El CPA es reunirà en sessió ordinària amb aquella periodicitat que es consideri convenient per al bon treball pastoral de conjunt, almenys dos cops l’any.
 2. En sessió extraordinària es reunirà sempre que es cregui oportú, a judici de l’arxiprest o quan ho demani un terç dels membres.
 3. El secretariat del CPA (en el cas que estigui constituït) es reunirà amb la freqüèn­cia que es determini. També ho farà amb caràcter extraordinari sempre que ho convoqui l’arxiprest.

Barcelona, 14 de març de 2011.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *