Decret 28/09 de 10 setembre de 2009, Promulgació de la nova normativa diocesana per a les consultes

DECRET 28/09. Barcelona, 10 de setembre de 2009

A fi i efecte d’agilitzar les consultes prèvies al nomenament d’arxiprestos a l’Arque­bisbat de Barcelona,

PEL PRESENT establim les següents normes per a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos i declarem derogada tota normativa anterior a aquesta.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller

Normes per a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos

 1. D’acord amb el que estableix el cànon 553.2 del Codi de Dret Canònic i l’ús vi­gent a l’Arquebisbat, els Arxiprestos seran nomenats pel Bisbe diocesà, després d’haver escoltat els sacerdots i diaques que exerceixen el ministeri en l’arxipres­tat, i també els laics més vinculats a la pastoral de conjunt de l’arxiprestat.
 2. La consulta del Bisbe té per objecte l’obtenció del parer dels consultats sobre la per­sona o les persones que consideren més idònies per a exercir la funció d’arxiprest.
 3. Els aspectes jurídics i administratius que, a tenor del dret —general i particular— comporta la funció d’arxiprest, fan convenient que preferentment siguin candidats a aquest ofici pastoral, els preveres que exerceixen com a rectors de parròquia.
 4. Tenen dret a proposar noms, fins a un màxim de tres, al Bisbe diocesà:
  • Els rectors, administradors parroquials, vicaris i adscrits amb facultats de vi­cari, de totes les parròquies i quasi-parròquies.
  • Els preveres i diaques, seculars o membres d’instituts de vida consagrada, que exerceixen ministeris pastorals a l’arxiprestat confiats pel Bisbe diocesà, i que participen habitualment en les reunions periòdiques arxiprestals.
  • Els rectors d’esglésies obertes al culte diàriament i els superiors de les cases religioses clericals que exerceixen ministeris pastorals a l’arxiprestat.
  • Els membres laics del Consell Pastoral Arxiprestal.
 5. Podran ser proposats com a candidats per a la funció d’Arxiprest, els rectors, ad­ministradors parroquials i vicaris parroquials.
 6. La secretaria general de l’Arquebisbat, en connexió amb l’Arxiprest que ha de cessar, tindrà cura d’organitzar el desenvolupament de la consulta.
 7. La proposta de noms es farà, mitjançant votació secreta, en la reunió del grup de preveres i diaques i en la del Consell pastoral arxiprestal, convocats respectivament amb aquesta finalitat. Verificat l’escrutini en cada una de les reunions s’estendrà una Acta amb els resultats, que serà tramesa a la secretaria general del bisbat.
 8. El Bisbe diocesà, atès i ponderat el resultat de la consulta, nomenarà Arxiprest el qui consideri més idoni d’entre els candidats més proposats.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *