Decret 27/96 de 30 d’abril de 1996, Constitució del Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària

DECRET 27/96. – Barcelona, 30 d’abril de 1996

Atesa la conveniència de desenvolupar la pastoral penitenciària i d’integrar-la en la pastoral general de l’Arxidiòcesi, i valorant el treball realitzat fins ara pel departament de Pastoral Penitenciària del Secretariat diocesà pels Marginats;

PEL PRESENT, constituïm el Secretariat diocesà de Pastoral Penitenciària, el qual tindrà les finalitats que s’assenyalen a continuació, i estarà sota la responsabilitat d’un Director, que serà nomenat a aquest efecte.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe.

+ Ricard M.° Card. Carles, Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
P. Enric Puig i Jofra, SI, Secretari general i Canceller

 

SECRETARIAT DIOCESÀ DE PASTORAL PENITENCIÀRIA

Atenent que a la nostra Arxidiòcesi hi ha diversos centres penitenciaris, i que s’ha avaluat positivament el treball realitzat fins ara pel departament de Pastoral Penitenciària, del Secretariat diocesà pels Marginats, s’ha vist la necessitat de vetllar per la promoció, animació i coordinació de la pastoral penitenciària i d’integrar-la en la pastoral general de l’Arxidiòcesi. Això implica un compromís cristià conscient i conseqüent amb el món marginat penitenciari en els seus diversos àmbits: preventiu, d’atenció als presos, de rehabilitació i de reinserció social.

Objectius

— Acollir, potenciar, relacionar, animar i coordinar totes aquelles institucions, serveis i persones que treballen o volen treballar en la pastoral penitenciària, en els àmbits parroquial i diocesà, tant en el camp de la prevenció com en el de la reinserció.
— Orientar tots els serveis i recursos vers la promoció integral de la persona, perquè pugui, esdevenir protagonista del seu propi desenvolupament personal, social i espiritual.
— Oferir espais de trobada, reflexió, coordinació, formació, seguiment i espiritualitat als agents de la pastoral penitenciària (preveres, laics i religiosos).
— Ser veu i consciència de la societat, fer arribar el clam, els neguits i les necessitats dels presos als cristians i a la societat en general.
— Acollir, atendre i estar a prop de les víctimes dels delictes i dels seus familiars.
— Impulsar propostes i alternatives reals d’integració social a les persones que surten de la presó sense un nucli familiar o sense un habitatge, o sense possibilitats personals per a poder refer la seva vida.

Organització

El Secretariat comptarà amb un Director responsable, una secretaria general i un Consell permanent, i funcionarà a través del treball de les diverses àrees departamentals: Coordinació pastoral dels centres penitenciaris; Formació i animació; Publicacions;

Mitjans de comunicació; Jurídico-legal; Servei a parròquies, i d’altres que es cregui convenient.

El Director: Serà nomenat pel Sr. Arquebisbe de Barcelona, per a un termini de tres anys renovables.

El secretari general: Serà nomenat pel director del secretariat, per a un termini de tres anys renovables.

Els Vocals: Seran nomenats pel Director, en nombre no superior a sis, amb vista a constituir el seu Consell permanent, per a un termini de tres anys renovables. La funció del Consell serà analitzar la realitat de la pastoral penitenciària, acordar les línies d’actuació, tot vetllant-ne la seva execució.

Barcelona, 30 d’abril de 1996.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *