Decret 26/02 de 3 de juny de 2002, Estatuts Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Decret 26/02. Barcelona, 3 de juny de 2002

Acceptada la petició presentada pel Sr. Delegat diocesà d’Apostolat del Mar, en què sol·licita la modificació dels estatuts de funcionament de l’esmentada delegació;

Atesos els informes favorables rebuts,

PEL PRESENT decret,
1. Aprovem la nova redacció dels estatuts de funcionament de la Delegació diocesana d’apostolat del Mar de l’Arquebisbat de Barcelona, en substitució dels que van ser aprovats el dia 1 de setembre de 1979;
2. Els estatuts aprovats, pels quals es regirà la delegació des del dia d’avui, figuren a continuació d’aquest decret.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard M. Card. Carles, arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
Salvador Cristau Coll, prev., secretari general i canceller

ESTATUTS DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE L’APOSTOLAT DEL MAR

Article 1. Preàmbul

El 23 d’abril de 1927 va ser fundat a Barcelona l’Apostolat del Mar. Des d’aleshores ha tingut cura de la gent de mar a la nostra diòcesi.
L’Arquebisbat de Barcelona té un extens litoral amb diferents ports dels quals cal destacar el de Barcelona, un dels més importants del sud d’Europa, amb un tràfic intens de vaixells i mariners de tot el món, a més d’altres ports i de les flotes pesqueres que operen en aquest litoral.

Article 2. Naturalesa

Davant d’aquesta realitat, l’Església de Barcelona, conscient de la importància de fer-se present en l’àmbit marítim, va crear amb data d’1 de setembre de 1979 la Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar.

Article 3. Finalitats pastorals

1. Procurar el bé i l’atenció espiritual i moral dels mariners, tenint en compte la realitat plural del món marítim.
2. Fomentar la formació religiosa dels mariners catòlics i, dins d’un esperit ecumènic, oferir possibilitats de contactes amb altres confessions als que no ho siguin.
3. Donar suport a la gent de mar, ja sigui amb accions directes, ja sigui mitjançant la difusió dels seus problemes. La intermediació davant organismes i persones públiques i privades i l’organització de jornades i seminaris de debat.
4. Visitar les tripulacions dels vaixells que arriben a port i acollir-los al centre Stella Maris.
5. Vetllar pel benestar de la gent de mar oferint-los possibilitat d’allotjament, esbarjo, assistència religiosa, social i legal i facilitant-ne la comunicació amb la seva família.
6. Atendre les necessitats de les famílies dels mariners mercants i pescadors.
7. Fomentar dins del port de Barcelona la preocupació per l’aspecte humà del món marítim.
8. Participar en les iniciatives de l’Administració pública (estatal, autonòmica o local) i de nivell internacional que es duguin a terme per al bé dels treballadors de la mar.

Article 4. Membres de la Delegació

Són membres de la Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar les següents persones:
a) El delegat diocesà, nomenat pel Sr. Arquebisbe, que presidirà la delegació
b) El vicedelegat diocesà, nomenat també pel Sr. Arquebisbe
c) Els preveres, diaques, religiosos i religioses que siguin proposats pel delegat i aprovats pel bisbe diocesà
d) Els laics, en nombre no inferior a quatre, vinculats a les activitats de la delegació
e) El secretari de la delegació

Article 5. Òrgans consultius

a) L’assemblea de clergues, religiosos i laics vinculats a l’apostolat del mar, que es reunirà com a mínim un cop a l’any.
b) L’equip directiu format per un representant de cadascuna de les diferents activitats. Es reunirà un cop a l’any i tantes vegades com sigui convocat pel delegat diocesà.
c) Tant l’assemblea com l’equip directiu seran presidits pel delegat diocesà.
Article 6. Connexions de la delegació amb altres instàncies de l’Arquebisbat
a) El delegat diocesà presentarà al Sr. Arquebisbe anualment una memòria de les activitats de la delegació diocesana.
b) La delegació mantindrà els contactes necessaris per realitzar el seu treball amb totes les altres institucions diocesanes relacionades amb les finalitats de la delegació.

Article 7. Mitjans

La delegació diocesana disposarà dels mitjans materials, a nivell diocesà, que siguin necessaris per realitzar eficaçment la finalitat que té encomanada

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *