Decret 25 de febrer de 1977, fundacions pies i dipòsits

Normes sobre fundacions pies i dipòsits a l’Arquebisbat de Barcelona

 

Decret del Sr. Cardenal-Arquebisbe

 1. Finalitat. D’acord amb el cànon 1544, l’Arquebisbat de Barcelona rebrà els béns que li siguin lliurats amb l’obligació de destinar les rendes anuals que produeixin a la celebració d’algunes misses o d’altres funcions eclesiàstiques, o de practicar determinades obres pietoses o de caritat, com poden ser l’ajuda a entitats eclesiàstiques, a les missions catòliques, etc.

Les fundacions pies, de les quals tracten aquestes normes, no gaudeixen de personalitat moral com els instituts eclesiàstics no col·legiats (cànon 1489), raó per la qual llurs béns formen part del patrimoni de l’Arquebisbat.

 1. Béns de la Fundació. Les fundacions pies podran ser constituïdes pel lliurament de qualsevol tipus de béns, però l’Arquebisbat es reserva de decidir sobre l’acceptació de béns determinats, si estima que és difícil d’obtenir-ne una renda adequada.

En el cas que la donació consisteixi en béns altres que el diner efectiu, el donant haurà de subscriure els documents necessaris per tal que l’Arquebisbat pugui vendre els esmentats béns al seu prudent arbitri, amb vista a una millor inversió i al millorament de la renda.

Totes les fundacions que es constitueixin al Bisbat seran perpètues i, per tant, la donació irrevocable.

No obstant, s’autoritzarà al fundador, si ho demana, a rebre, mentre visqui o per un temps determinat, una certa renda anual que es calcularà i modificarà seguint un percentatge del tipus d’interès fixat oficialment pel Banc d’Espanya. També es pot reservar aquestes rendes a favor dels pares, cònjuge, fills del fundador o altres persones afectes al fundador, per exemple les servidores del sacerdot. Mentre persisteixin aquestes obligacions quedaran en suspens les de complir les càrregues de la Fundació.

 1. Compliment de les càrregues. El fundador determinarà clarament les càrregues pietoses o caritatives que s’han de complir, les quals podran no ser admeses per l’Arquebisbat si no s’estimen adients o si les rendes dels béns lliurats no són suficients per costejar decorosament les càrregues proposades.

L’estimació de les rendes es farà en la forma establerta a la norma 2.

 1. Distribució de les rendes. L’Arquebisbat lliurarà les rendes convingudes a la persona que —designada pel fundador o per l’Arquebisbat si aquell no ho hagués fet— ha de complir les càrregues, en els terminis que es determinin i que, en principi, seran trimestrals.

EI lliurament podrà fer-se globalment de totes les rendes que corresponguin a una mateixa persona eclesiàstica, física o moral, però sempre s’especificaran separadament les diverses càrregues a complir i les rendes que corresponguin a cadascuna.

 1. Pagament de les rendes. Totes les rendes es pagaran mitjançant transferències als comptes o llibretes que assenyali la persona perceptora.
 2. Reducció de càrregues. D’acord amb el que preveu el cànon 1551, paràgraf 1, el fundador accepta expressament que, si hi hagués una causa justa i necessària, les càrregues puguin ser reduïdes per l’Ordinari diocesà sense necessitat d’acudir a la Seu Apostòlica. El perceptor podrà indicar la conveniència d’augmentar les rendes o de disminuir les càrregues. De la petició, se’n donarà compte al fundador si visqués i fos conegut. Sense un Decret exprés de reducció de càrregues, no podrà practicar-se aquesta per la persona perceptora de les rendes.
 3. Extinció de les obligacions. Si les càrregues annexes a una fundació tinguessin un termini determinat o per qualsevol causa resultés totalment impossible el seu compliment, els cabals destinats a elles s’hauran de dirigir a altres finalitats el més semblants possible a les fixades inicialment. Del canvi, se’n donarà compte al fundador si fos viu i pogués ser conegut.
 4. Constitució de la fundació. La persona que vulgui fer una fundació pia serà instruïda de les normes anteriors i si s’hi conforma, haurà dc subscriure una instància segons el model adjunt. La instància passarà al Sr. Arquebisbe o al seu delegat, el qual, si ho creu convenient, admetrà la fundació mitjançant diligència al peu de la pròpia instància i ho comunicarà a l’interessat. Formalitzat el lliurament dels béns s’entendrà constituïda la fundació i començaran a complir-se les obligacions assumides per l’Arquebisbat.
 5. Tramitació administrativa. Els béns de la fundació passaran a la Caixa Diocesana per tal de procedir a la seva inversió, i Comptaduria farà el que calgui per al lliurament periòdic de les rendes establertes.
 6. Dipòsits. L’Arquebisbat admetrà dipòsits de diner, o de béns realitzables en diner, fets per entitats o persones eclesiàstiques a la Caixa Diocesana de l’Arquebisbat per un termini determinat, temps indefinit o finalitat específica a complir en el temps previst.

En tots els casos, però, l’Arquebisbat es reserva el dret de retornar el dipòsit, si circumstàncies sobrevingudes no li permetessin complir amb les obligacions assumides.

Complert el termini, reclamada la devolució (mitjançant el preavís que es convingui) o realitzada la finalitat prevista, es cancel·larà el dipòsit i cessaran totes les obligacions de l’Arquebisbat.

La Caixa Diocesana lliurarà un rebut del dipòsit en el qual s’assenyalarà el nom del dipositant, la quantitat rebuda, el termini o finalitat i els 124 interessos que, mentre duri el dipòsit, hauran de ser abonats, calculats en la forma establerta en la norma 2.

S’aplicarà a aitals dipòsits la tramitació establerta en la norma 9.

 1. Règim transitori. Les normes anteriors s’aplicaran també a les fundacions i dipòsits avui existents, separant uns i altres per acomodar-los a les normes respectives.

Si aquesta acomodació suposés un canvi en els convenis vigents amb els fundadors o dipositants, es demanarà l’autorització oportuna de la Santa Seu en tots els casos que faci falta.

En els casos que existeixi la facultat de recuperar el capital i es tracti de fundacions pies, es demanarà la renúncia als interessats i, si no l’accepten o bé per altres raons no es pot modificar la clàusula, es consideraran com a dipòsits.

Barcelona, 25 de febrer del 1977.

+ NARCIS JUBANY,

Cardenal-Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe

Jaume Traserra,

Secretari General

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *