Decret 23/16 de 20 setembre de 2016, compliment normativa estatal protecció infància

DECRET 23/16.- Barcelona, 20 de setembre de 2016.

L’educació i el desenvolupament harmoniós dels menors d’edat ha de ser una de les màximes prioritats de la societat, car així la humanitat construeix el seu futur i el pre­serva d’acord amb la voluntat divina. L’Església participa d’aquesta missió com sigui que, amb els pares i tutors dels infants, ofereix a aquests els mitjans espirituals que els permeti créixer en la fe i esdevenir fidels de Crist en plenitud. Els pares catòlics confien a les institucions eclesiàstiques la col·laboració en l’educació espiritual dels seus fills, i l’Església assumeix així una de les responsabilitats més importants de les que comporta la seva missió.

A aquesta responsabilitat cal respondre amb integritat moral i amb mesures jurídiques oportunes i decidides que ajudin a preservar-la. Des de la nostra responsabilitat de pastors de l’Església, podem exigir estricta i total integritat moral, i estem obligats a fer-ho, a tots els qui en l’Església participen de l’educació i formació dels menors en qualsevol àmbit, tant laics, com clergues, com religiosos. Si tots per igual compartim aquesta obligació, també sembla oportú destacar que els clergues i els religiosos encara han de procurar una actuació exemplar més acurada i responsable, que permeti esvair fins i tot el més petit indici o sospita de comportament desviat.

El Dret Canònic també sanciona amb la màxima gravetat els delictes que atempten contra els menors en llur moral sexual quan han estat comesos per clergues, tot entenent que els clergues no només han de respondre (com els laics) davant la jurisdicció penal civil, sinó que llur desviació mereix també l’oportuna sanció canònica perquè han ferit greument la comunió i la santedat de l’Església. Les normes promulgades per la Santa Seu en els últims anys persegueixen que aquest tipus d’actuacions aberrants no restin sense procés judicial ni s’amaguin sota l’excusa d’evitar l’escàndol, car el mal social dels abusos a menors necessita de la consciència pública que ajudi a reparar-los en justícia, a guariries ferides amb misericòrdia i a preveure mesures prudents per a evitar els delictes futurs.

No hi ha d’haver cap dubte de la plena col·laboració de l’Església amb la societat civil en aquesta matèria. Per aquest motiu, cal ordenar i preveure en l’àmbit diocesà (’aplicació de la normativa que l’Estat Espanyol ha promulgat a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, i posteriorment també al Reial Decret 1110/2015, d’ 11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Aquestes disposicions ordenen que totes les persones que treballin o desenvolupin qualsevol tipus d’activitat en la qual tinguin contacte habitual amb menors han d’aportar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals conforme no han estat condemnades per cap delicte de natu­ralesa sexual.

Per tant, DISPOSO:

Art. 1. Totes les entitats diocesanes que depenen de l’Arxidiòcesi de Barcelona (de­legacions, parròquies, associacions, fundacions, moviments, Càritas…), és a dir, totes les persones jurídiques canòniques de naturalesa pública, estan obligades a complir immediatament amb la normativa estatal sobre protecció a la infància i l’adolescència en la mesura en què la seva activitat comporti contacte habitual amb menors d’edat, incloent-hi sota aquest concepte el tracte ocasional relacionat amb l’activitat pastoral que tinguin encomanada o amb les finalitats que els siguin pròpies.

Art 2. Les persones jurídiques canòniques de naturalesa privada (associacions, fun­dacions, etc.) que en resultin afectades respondran individualment del compliment de la normativa esmentada, com sigui que llur actuació no implica responsabilitat de l’Església (cf. c. 116 § 1 del Codi de Dret Canònic). Amb tot, amb la presentació anual d’activitats, retran compte de les mesures preses per a complir la normativa estatal.

Art. 3. Tots els clergues seculars i els clergues religiosos que tinguin càrrec pastoral a la nostra Arxidiòcesi cal que obtinguin el certificat negatiu al començament del curs 2016/17, i immediatament lliuraran una còpia del mateix a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona.

Art. 4. Pel que fa als laics (seglars o religiosos) que treballin o col·laborin amb les entitats diocesanes esmentades a l’art. 1 i que tinguin tracte habitual amb menors, fins i tot si aquest tracte és ocasional però relacionat amb la seva feina o col·laboració pastoral, cal que obtinguin el certificat negatiu al començament del curs 2016/17, i immediatament faran arribar una còpia del mateix a l’entitat de la qual en depenguin (delegació, seminari, parròquia, associació, moviment…) Aquestes entitats diocesa­nes tenen obligació de custodiar al seu arxiu les còpies que els siguin lliurades per aquest concepte, mentre perduri la responsabilitat penal legal dels interessats.

Art. 5. En el tracte habitual o ocasional amb menors, tots els fidels implicats, especi­alment els clergues, observaran sempre les regles de prudència i previsió que permetin que, en cap ocasió, se’n pugui donar ni tan sols el més petit indici o sospita d’un com­portament o actuació moralment inadequada, i així -entre altres mesures- hom evitarà escrupolosament restar a soles amb menors en habitatges o locals que no siguin de públic accés.

Art. 6. L’incompliment dolós i contumaç d’aquestes obligacions podrà ser sancionat conforme a les penes canòniques previstes als cc. 1333, 1336, 1339, 1371 2n i 1741, segons la gravetat i les circumstàncies de l’incompliment, sense excloure el cas espe­cífic del c. 1395 § 2 i la normativa de la Santa Seu sobre els delictes més greus.

Art. 7. Els procediments per a la correcta aplicació d’aquesta normativa es detallen i descriuen en el document annex a aquest Decret.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

+ Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *