Decret 20/22 de 4 d’abril de 2022, reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 20/22. Barcelona, 4 d’abril de 2022

PEL PRESENT decret, en virtut del cànon 1420 del Codi de Dret Canònic, dispo­sem una reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, segons la versió següent:

Art. 19. Tots els lletrats que hagin de ser admesos a formar part de l’Elenc hauran de prestar jurament de respectar la doctrina de l’Església i d’observar fidelment les lleis canòniques, segons el model establert pel Col·legi de Vicaris Judicials. Excepci­onalment un lletrat pot ser admès a actuar ad casum en judici si, a criteri del Vicari Judicial, es donen circumstàncies que ho aconsellen sense perill d’indefensió, però aquesta dispensa no pot tenir continuïtat habitual.

No podrà ser admès a l’Elenc ni exercir com a advocat en el nostre Tribunal qui hagi estat nomenat per a exercir un ofici estable en un altre Tribunal Eclesiàstic.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués

Secretària General i Cancellera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *