Decret 10/95 de 30 de gener de 1995, administració dels béns eclesiàstics

DECRET 10/95. – Barcelona 30 de gener 1995

En concordança amb el deure de vigilància que correspon al Bisbe diocesà, pel que fa a l’administració dels béns eclesiàstics, de conformitat amb el que preveu la legislació canònica, tant per a les parròquies com per a les altres persones jurídiques públiques erigides a l’arxidiòcesi i que depenguin de la jurisdicció de l’Ordinari diocesà, i havent escoltat el Consell d’Assumptes

Econòmics:

PEL PRESENT, establim les següents normes obligatòries:

A. – Actes d’administració extraordinària

1. D’acord amb el cànon 1281, són actes d’administració extraordinària:

a) Les compres o adquisicions de terrenys, edificis o locals.
b) Les obres, tant d’edifici nou com d’ampliació d’un edifici existent.
c) Les reparacions que afectin l’estructura de l’edifici.
d) Qualsevol modificació de béns mobles o immobles de valor històric o artístic.

Per poder realitzar aquests actes d’administració extraordinària els rectors de les parròquies i els administradors de béns eclesiàstics hauran d’obtenir prèviament l’autorització escrita de l’Ordinari diocesà.

2. Són també actes d’administració extraordinària:

a) Els contractes d’alienació de béns.
b) Els contractes d’arrendament.
c) Qualsevol operació que pugui perjudicar la situació patrimonial de la persona jurídica.
Per poder realitzar aquests actes d’administració extraordinària, els rectors de les parròquies i els administradors de béns eclesiàstics hauran d’observar les normes següents:

2. 1. Si el valor dels béns objecte del contracte sobrepassa els deu milions de pessetes, haurà de complir-se, per a la validesa de l’acte jurídic, el que prescriuen els cànons 1292 i ss. del Codi de Dret Canònic i les disposicions de la Conferència Episcopal Espanyola, actualitzadora de valors.

2. 2. Si el valor dels béns objecte del contracte no sobrepassa els deu milions de pessetes, haurà d’obtenir-se la prèvia autorització escrita de l’Ordinari diocesà.

B. – Actes d’administració ordinària

Es consideren actes d’administració ordinària tots aquells que, no recollits en l’anterior apartat, es destinin a atendre les necessitats de millora, manteniment o funcionament dels béns immobles eclesiàstics, o de les seves instal·lacions.
Per a aquests actes, sempre que se’n vulgui obtenir la deducció d’ingressos, seran necessàries la prèvia petició i autorització escrites, per tal que puguin ser descomptades les quantitats destinades a les esmentades finalitats.

C. – Tramitació de les peticions

Com a conseqüència de les normes anteriors, tota petició, tant per a actes d’administració extraordinària com ordinària, haurà de presentar-se a la Delegació Diocesana d’Economia per al seu registre, comprovació i informes oportuns, ja que aquesta ha de tenir cura de modificar el contingut i valors de l’inventari, si s’escau.

A la instància sol·licitant per escrit els actes de caràcter extraordinari es farà constar:

a) Descripció exacta del be patrimonial de què es tracta i de la seva ubicació.
b) Títol de propietat.
c) Relació dels altres béns immobles de l’entitat i el seu resultat econòmic o ús pastoral, si és el cas.
d) Causa justa.
e) Taxació pericial (que s’adjuntarà).
f) Acord del Consell d’Assumptes Econòmics de la parròquia o de l’organisme equivalent de la persona jurídica pública.
g) Proposta de finançament.
En el cas que la petició correspongui a un acte d’administració ordinària es farà constar a la instància:
a) Descripció de l’obra o millora a realitzar.
b) Adjuntar pressupostos de dos industrials, com a mínim, segons la seva importància.
c) Altres condicions de realització o tècniques, quan sigui el cas.
d) Acord del Consell d’Assumptes Econòmics de la parròquia o de l’organisme equivalent de la persona jurídica pública.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal, Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard-Maria Card. Carles, arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
Josep-Ramon Pérez, canceller-secretari

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *