Comunicació de 18 de gener de 2011, consulta sobirania a les dependències eclesials

Comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona als rectors de les par­ròquies en relació a la petició de dependències parroquials o locals eclesials per a realitzar la consulta sobre la sobirania

Darrerament s’ha presentat en alguns llocs de la nostra arxidiòcesi la petició de rea­litzar la consulta sobre la sobirania en dependències de les parròquies o en altres lo­cals eclesials, promoguda per diverses associacions.

Davant d’aquestes peticions, l’Arquebisbat de Barcelona manifesta als responsa­bles de parròquies i locals eclesials el següent:

  1. El Concili Vaticà II afirma que «la comunitat política i l’Església són, cada una en el seu camp, autònomes i independents l’una de l’altra» (Constitució Gaudium et Spes, núm. 76). Això demana respectar la identitat de cadascuna d’aquestes dues comunitats: l’Església i la comunitat política.
  2. Actualment la nostra societat viu en llibertat democràtica i les diverses opcions sobre la configuració de la societat s’han d’exposar en els llocs adients.
  3. Una consulta com la que es planteja en aquest cas, pot portar una divisió entre els membres de la comunitat cristiana, ja sigui per la pregunta a respondre, ja sigui per l’oportunitat o pel lloc on es realitza.
  4. Per això aquestes consultes i les reunions preparatòries o posteriors a la consulta no s’han de realitzar en cap cas en dependències de les parròquies o en altres lo­cals eclesials.

Barcelona, 18 de gener de 2011

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *