18 D’OCTUBRE

Sant Lluc, evangelista

S’ha arribat a dir que si s’haguessin cremat tots els llibres de l’Antic Testament i perdut tots els del Nou i només ens quedés el text de Lluc 15,11-32 (el Pare Misericordiós), en tindríem prou per saber com és Déu i com ens hem de comportar les persones. Aquest és el genial Evangeli que porta el seu nom: Lluc és l’es­crip­tor cul­te del ter­cer Evan­geli i dels Fets dels Apòs­tols. Company de Pau des del segon viatge, que l’acompanyà a Roma durant els seus últims dies de vida (2Tm 4,11), presen­ta molt bé el paper del Jesús, home de pregària, mise­ri­cor­diós i proper als pobres; de Maria, aten­ta a la Paraula; de l’Esperit, que em­peny l’Es­glésia; de les dones, que acom­pa­nyen Jesús.

Segons una antiga tradició, Lluc era originari de Síria i metge. És patró dels metges i dels pintors ja que és l’evangelista que millor “pinta” els trets de Maria en el seu Evangeli. Sant Lluc té culte a la girola de la catedral de Barcelona.

«Per Sant Lluc, sembro si puc».