Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions de parròquies

Tenint en compte els canvis demogràfics, socials i religiosos de la nostra societat i davant la necessitat d’adequar-los a una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parròquies i un renovat dinamisme evangelitzador;

Havent elaborat el document Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions de parròquies, que inclou els criteris i les normes sobre aquesta realitat pastoral;

Havent escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà, amb el vist-i-plau del Consell Episcopal;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organització eficaç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada;

PEL PRESENT aprovem el document Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions de parròquies, amb els criteris i normes que s’hi expliciten, perquè contribueixi a intensificar l’acció evangelitzadora de les parròquies i a un major dinamisme de la vida cristiana de tots els seus membres.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona. 

 

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona


Descarregar el Decret