La Missió Metròpolis a Barcelona

image

(Diumenge, 18/09/2011)              

Ja s’ha publicat que a Barcelona i a deu ciutats europees més es realitzarà, durant la Quaresma de l’any vinent, una iniciativa anomenada Missió Metròpolis, promoguda pel nou dicasteri de l’Església catòlica: el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització. Mons. Rino Fisichella ha escollit la nostra basílica de la Sagrada Família com a icona del nou organisme. De fet, la imatge del temple gaudinià enmig de la ciutat de Barcelona ocupava la portada del dossier de treball per a la reunió que el passat 11 de juliol vàrem celebrar els arquebisbes d’onze ciutats europees amb Mons. Fisichella a Roma.

Les iniciatives d’aquesta Missió Metròpolis són bàsicament activitats de la pastoral ordinària de l’Església. Aquesta iniciativa pot ser un signe concret que les grans ciutats, les grans diòcesis d’Europa, oferiran al Sínode dels bisbes d’octubre de 2012, dedicat precisament al tema de la nova evangelització.

A la reunió del passat juliol a Roma vaig tenir l’oportunitat d’exposar que la nostra diòcesi de Barcelona ha dedicat el Pla Pastoral 2009-2011 fonamentalment a l’evangelització. L’anunci de l’Evangeli a tothom ha estat l’objectiu de fons que hem volgut posar en pràctica per tal que tota la nostra diòcesi sigui més missionera i més evangelitzadora.

I el nou Pla Pastoral pels anys que vindran, que serà presentat el proper diumenge en una eucaristia celebrada a la basílica de la Sagrada Família, té uns objectius que s’emmarquen plenament en la necessitat de la nova evangelització. El primer pretén anunciar Jesucrist als qui no el coneixen. Aquest objectiu és eminentment evangelitzador, pensant en les persones que tenim al costat que no coneixen Jesús, amb el desig que a través de diverses accions possibles puguem oferir amb respecte i convicció  la persona de Jesús i el seu missatge i una trobada personal amb ell. Aquí hi entra plenament  el diàleg entre creients i no creients i l’anomenat Atri dels gentils.

El segon objectiu del nostre nou Pla Pastoral estarà dedicat a la pastoral de la iniciació cristiana, adreçada a famílies que demanen el baptisme per als seus fills i a la preparació, celebració i acompanyament dels tres sagraments de la iniciació cristiana: baptisme, confirmació i eucaristia. En aquest objectiu hi quedarà implicada la pastoral de les parròquies adreçada a aquestes famílies i haurà de tenir un contingut molt evangelitzador, atenent la situació religiosa de moltes d’aquestes famílies.   

El tercer objectiu serà el de la solidaritat com a expressió de la fe cristiana. Cal remarcar que el treball de la solidaritat i d’ajuda fraterna, promogut per moltes institucions cristianes -entre les quals excel·leix Càritas- és una expressió i exigència de la fe cristiana i un testimoni de la fe, especialment per mitjà dels fets abans que per mitjà de les paraules.

Penso que aquests tres objectius del nostre nou Pla Pastoral, que han suggerit les parròquies, comunitats, consells diocesans i institucions eclesials, integren els tres elements constitutius de la vida de l’Església i per tant de la nova evangelització, ja que l’Església existeix per evangelitzar. I aquests tres elements són la professió de la fe, la litúrgia i la caritat.

El proper dissabte celebrem la festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat i de tota la diòcesi de Barcelona. Tots aquests projectes voldrien ser el compliment d’aquelles paraules de la Mare de Déu a Canà de Galilea: “Feu el que Jesús us digui”. A ella encomanem els fruits d’aquests projectes i treballs.

   Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO

È già stato pubblicato che a Barcellona e in altre dieci città europee, durante la Quaresima del prossimo anno,  si realizzerà un’iniziativa denominata Missione Metropoli, promossa dal nuovo dicastero della Chiesa cattolica: il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Mons. Rino Fisichella ha scelto la nostra basilica della Sacrada Familia come icona della nuova organizzazione. In realtà, l’immagine del tempio di Gaudi in mezzo alla città di Barcellona, occupava già la copertina del dossier di lavoro della riunione celebrata l’11 luglio da-gli arcivescovi di undici città europee con Mons. Fisichella a Roma.

Le iniziative di questa Missione Metropoli sono sostanzialmente attività della pastorale ordinaria della Chiesa. Questa iniziativa può essere un segno concreto, che le grandi città e le grandi diocesi dell’Europa offriranno al Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2012, dedicato proprio al tema della nuova evangelizzazione.

Nella riunione dello scorso luglio a Roma, ho avuto l’opportunità di dire che la nostra diocesi di Barcellona ha dedicato il Piano Pastorale 2009-2011 sostanzialmente alla evangelizzazione. L’annuncio del Vangelo a tutti è stato l’obiettivo di fondo che abbiamo voluto mettere in pratica affinché tutta la nostra diocesi sia più missionaria e piú evangelizzatrice.

E il nuovo Piano Pastorale per gli anni a venire, che sarà presentato Domenica prossima in una messa nella basilica della Sagrada Familia, ha degli obiettivi che entrano pienamente nella necessità della nuova evangelizzazione. Il primo obiettivo vuole annunciare Gesù Cristo a coloro che non lo conoscono. Questo obiettivo è essenzialmente evangelizzatore, pensando alle persone che abbiamo accanto, che non conoscono Gesù, col desiderio di poter offrire la persona di Gesù, il suo messaggio e un incontro personale con lui, attraverso varie azioni possibili, con rispetto e convinzione. Quí rientra pienamente il dialogo tra credenti e non credenti e il cosí detto Atrio dei Gentili.

Il secondo obiettivo del nostro nuovo Piano Pastorale sarà dedicato alla pastorale dell’iniziazione cristiana, diretta alle famiglie che chiedono il battesimo per i loro figli e la preparazione, la celebrazione e l’accompagnamento dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima ed Eucaristia. In questo obiettivo si inserirà la pastorale delle parrocchie diretta a queste famiglie e dovrà avere un contenuto molto evangelizzatore, considerando qual’è la situazione religiosa di molte di queste famiglie.

Il terzo obiettivo sarà quello della solidarietà, come espressione della fede cristiana. Si noti che il lavoro della solidarietà e dell’aiuto fraterno, promosso da molte istituzioni cristiane, tra cui eccelle  la Caritas, è un’espressione e un’esigenza della fede cristiana e una testimonianza della fede, specialmente attraverso i fatti piú che attraverso le parole.

Penso che questi tre obiettivi del nostro nuovo Piano Pastorale, suggeriti dalle parrocchie, le comunità, i consigli diocesani e le istituzioni ecclesiali, costituiscono i tre elementi costitutivi della vita della Chiesa e quindi della nuova evangelizzazione, visto che la Chiesa esiste per evangelizzare. E questi tre elementi sono la professione della fede, la liturgia e la carità.

Sabato prossimo si celebra la festa della Madonna della Misericordia (Mare de Déu de la Mercè), patrona della città e di tutta la diocesi di Barcellona. Tutti questi progetti vorrebbero essere il compimento di quelle parole della Vergine Maria a Cana di Galilea: “Fate quello che Gesù vi dirà”. A lei affidiamo i frutti di questi progetti e lavori