La família, una esperança

(Diumenge, 05/02/2012)

Entre els esdeveniments religiosos d’aquest any voldria comentar-ne un que té una especial actualitat i diria que fins i tot urgència. Del 30 de maig al 3 de juny tindrà lloc a la ciutat de Milà la VII Trobada Mundial de les Famílies, amb la presència del Sant Pare i versarà sobre “La família: el treball i la festa”. Invito les famílies –i en especial els membres dels moviments cristians d’espiritualitat matrimonial i familiar- a unir-se espiritualment a aquesta Trobada i, si poden, també a participar-hi.

La Delegació diocesana de Pastoral Familiar ha editat un llibre, en català i castellà, que inclou la carta de Benet XVI presentant aquest esdeveniment i l’esquema –molt complert- per a trobades prèvies de grups matrimonials. Són deu “catequesis” que inclouen diversos moments, per tal d’escoltar una lectura de la Bíblia, dels documents de l’Església referents al matrimoni i a la família, també alguns testimonis dels presents per acabar amb un temps de pregària. Recomano vivament utilitzar aquesta eina per preparar i, ja des d’ara, treure bons fruits de la Trobada de Milà. També estic segur que l’Arquebisbat de Barcelona es farà present a la propera Trobada de les famílies amb una bona representació, que, si a Déu plau, espero tenir el goig d’acompanyar.

L’Església actual viu una gran preocupació per la manera de transmetre la fe cristiana als homes i les dones d’avui. “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana” serà el tema que Benet XVI ha proposat per al Sínode dels bisbes que es reunirà a Roma del 7 al 28 del proper octubre. A Barcelona, a més a més, tindrem la celebració de l’anomenada “Missió Metròpolis” i d’una sessió de “l’Atri dels gentils”, iniciatives, totes dues, que s’inscriuen clarament en una acció pastoral evangelitzadora i missionera. Tindrem ocasió de parlar-ne properament.

Avui voldria recordar, amb paraules del mateix Benet XVI, la importància de la família en la transmissió de la fe. El Concili Vaticà II va definir el matrimoni i la família com a “comunitat de vida i amor”. I Benet XVI, en les paraules que dirigí el passat dia primer de desembre als participants en l’assemblea plenària del Pontifici Consell per a la Família – que és com el ministeri de la família de l’Església- els va dir que “la nova evangelització depèn en gran part d’aquesta església domèstica”.  

“La família fundada en el sagrament del matrimoni –va dir el Sant Pare- és una actuació particular de l’Església, comunitat salvada i salvadora, evangelitzada i evangelitzadora. Com l’Església, la família està cridada a acollir, irradiar i manifestar en el món l’amor i la presència de Crist”.

L’acollida i la transmissió de la fe –la vida en el Crist- es viuen en la família en la dedicació recíproca dels esposos i en la procreació generosa i responsable, en la cura i en l’educació dels fills, en el treball – si té la sort de tenir-lo- i en les relacions socials, també en el compromís social i en l’atenció als més necessitats. En aquest temps d’una crisi econòmica forta i llarga, no hi ha dubte que les famílies són un factor decisiu en el manteniment de la cohesió social. És aquesta una realitat reconeguda, avui, per tots els observadors.

És particularment important la missió de les famílies cristianes en àmbits com l’acolliment de la vida, l’educació dels fills en l’amor, la preparació dels promesos per a la vida matrimonial, l’acompanyament dels esposos, especialment de les parelles joves, i l’acció pastoral per a les altres famílies. Em plau deixar constància del fet que, especialment entre nosaltres, són molts els qui treballen en favor de la família, tant amb el testimoni de vida com en la participació en les activitats pastorals de l’Església.  

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO