Diumenge VI de Pasqua

Primera Lectura     Els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant

Lectura dels Fets dels Apòstols                                                                             

Salm Responsorial       Aclama Déu, tota la terra

Segona Lectura     En el cos va ser mort, però en l’Esperit fou retornat a la vida

Lectura de la primera carta de sant Pere                                           

Evangeli    Pregaré al Pare que us doni un altre defensor

Lectura de l’evangeli segons sant Joan