El principal culte a l’Eucaristia

 

En aquest temps de tanta sensibilitat cap a l’adoració eucarística, algú va preguntar a un rector quants dies a la setmana tenien aquesta pràctica a la seva església i ell va respondre: cada dia, perquè cada dia celebrem l’Eucaristia.

En efecte, l’adoració que es té dins la mateixa celebració és la forma originària del culte a Déu en aquest sagrament. Ens ho va recordar el magisteri de Benet XVI: «En l’Eucaristia el Fill de Déu ve al nostre encontre i desitja unir-se a nosaltres; l’adoració eucarística no és sinó la continuació òbvia de la celebració eucarística, la qual és en si mateixa l’acte més gran d’adoració de l’Església. Rebre l’Eucaristia significa adorar el que rebem […]. L’adoració fora de la santa missa perllonga i intensifica el que ha esdevingut en la mateixa celebració litúrgica» (Sc 66). Així s’expressa a l’Exhortació apostòlica Sacramentum caritatis (2007).

El Papa ens donava a entendre que el que s’ha ensenyat a no pocs àmbits durant els primers anys de la reforma litúrgica, respecte a la separació entre celebració i adoració, era un error. Citant com a autoritat al sant bisbe d’Hipona afirma: «Una objecció difosa llavors es basava, per exemple, en l’observació que el pa eucarístic no hauria estat donat per ser contemplat, sinó per ser menjat. En realitat, a la llum de l’experiència de la pregària de l’Església, aquesta contraposició es va mostrar mancat de qualsevol fonament. Ja ho deia sant Agustí: “Ningú menja d’aquesta carn sense abans adorar-la […], pecaríem si no l’adoréssim”» (Sc 66).

Culte a la divina majestat

Observant, en no pocs llocs, el modus celebrandi, de ministres i de fidels, un s’adona que la dimensió pedagògica, en les últimes dècades ha calat fort en les celebracions litúrgiques, però no tant la seva dimensió de culte, encara que li pertany intrínsecament.

El Vaticà II afirma que la sagrada litúrgia és principalment culte a la divina majestat (SC 33). Això no és impediment, sinó tot el contrari, per reconèixer que ella conté també una gran instrucció per al poble, ja que Crist continua anunciant l’evangeli, i el poble respon com a assemblea orant.

Però, com diem, la dimensió cultual està, actualment, entelada pel que fa a la celebració eucarística i en els altres sagraments i sagramentals, així com en la Litúrgia de les Hores. Fa l’efecte que no s’ha rebut completament l’afirmació, també conciliar, que «tota celebració litúrgica, per ser obra de Crist sacerdot i del seu Cos, que és l’Església, és acció sagrada per excel·lència» (SC 7). Ni tampoc, que, en aquesta acció sacra, «Déu és perfectament glorificat i els homes santificats», sent aquests les dues grans frontisses de tota acció litúrgica.

Tant és així que, la conditio sine qua non per a una participació activa i fructuosa en la litúrgia, és que tota celebració sigui tractada justament en la seva identitat sagrada. És el que defensava la instrucció Eucharisticum Mysterium (1967) en els inicis de la reforma, quan afirmava que per fomentar la participació activa dels fidels «els ministres no només han de fer la seva funció rectament segons les normes de les lleis litúrgiques, sinó actuar de tal manera que inculquin el sentit d’allò que és sagrat »(EM 20).

Aquest sentit es va afeblir enormement entre els que no van rebre amb exactitud, en el seu esperit i en la seva lletra, la Constitució Sacrosanctum Concilium, i van començar a fantasiejar en els presbiteris, «fins al límit del que és suportable». I aquesta debilitat segueix en actiu en no poques comunitats, tot i que, en els últims anys es pot apreciar certa novetat en el descobriment de les arrels litúrgiques. Ja no són poques les congregacions religioses, algunes de recent fundació, clericals o no, que viuen amb una gran normalitat i goig espiritual una litúrgia autènticament sagral, sense cap menyscabament -ans el contrari- d’una participació activa en aquesta mateixa. Monestirs amb renovada presència de membres joves i amb superiors en sintonia veritable amb l’autèntic de la reforma conciliar, seminaris diocesans que, estimulats per bisbes formats i clarividents, comprenen l’abast d’una litúrgia com a cim i font de la vida cristiana i, en ella, del ministeri ordenat. Com també va creixent el nombre dels fidels laics -especialment entre els joves- que agraeixen de tot cor poder trobar a un prevere fidel als llibres litúrgics i que, en una comunitat educada litúrgicament, puguin celebrar cada diumenge i cada dia amb serenitat, sentint en la fe la presència del Senyor en els seus sagraments.

Però, tornem a la qüestió que plantejava el papa teòleg sobre l’adoració a l’interior de la mateixa celebració eucarística. Ens hem de preguntar el motiu d’això. Per què s’afirma que la celebració de la missa és «l’acte més gran d’adoració de l’Església»?

Per respondre a aquesta pregunta hem de formular una altra que, al seu torn, ens donarà la pista precisa: Què és la celebració de l’Eucaristia? Ens diu el Catecisme: «L’Eucaristia és, doncs, un sacrifici perquè representa (= fa present) el sacrifici de la creu, perquè és el seu memorial i n’aplica el fruit» (1366). Es tracta, doncs, d’una realitat dinàmica que provoca la presència d’un esdeveniment, l’esdeveniment redemptor. Així ho va resumir sant Joan Pau II en la seva encíclica Ecclesia de Eucharistia (2003): «La representació sagramental a la Santa Missa del sacrifici de Crist, coronat per la seva resurrecció, implica una presència molt especial que -citant les paraules de Pau VI- “es diu ‘real’, no per exclusió, com si les altres no fossin ‘reals’, sinó per antonomàsia, perquè és substancial, ja que per ella certament es fa present Crist, Déu i home, sencer i íntegre”» (15) .

En la celebració de l’Eucaristia estem, doncs, davant el misteri redemptor, que es «re-presenta» sagramentalment. És a dir, en la presència activa de Crist per l’Esperit en l’Església, esdevé de nou el més sublim acte d’adoració a Déu que mai hagi vist la terra: el del lliurament del Fill, per amor, al Pare per a salvació del gènere humà. Fer, doncs, memorial de la Pasqua de Crist significa entrar, en el sagrament, en aquest moviment d’adoració inigualable – de culte absolut i pur – que va tenir lloc el Divendres sant, i que roman pels segles cada vegada que un sacerdot, icona de Crist, porta a terme el que va encarregar el Senyor als apòstols en l’Últim Sopar, dient-los: «Feu això en memòria meva».

Sent així, resulta obvi que la celebració de l’Eucaristia és l’acte d’adoració més gran que podem viure.

Culte

Però, potser hauríem de detenir-nos breument en una paraula que hem repetit i que, no obstant això, a data d’avui podem suposar amb fonament de causa que les generacions joves -i no tan joves- no sabrien respondre a la pregunta sobre ella; ens referim a «culte». Quina és la seva identitat?

«El culte, tot i que no expressa tota la rica implicació de la relació religiosa (com, per exemple, el coneixement de Déu, la vida moral), és el moment expressiu i manifestant del que fonamentalment és la religió; implica tant l’actitud interior com l’exterior de l’home» (A. Bergamini, Nou diccionari de litúrgia, 502).

I és un altre autor, el gran professor Marsili, qui en poques paraules ens defineix la noció integral de culte cristià, a partir de la plenitud de la revelació de Crist: «El moment en què els homes, havent pres consciència de la seva inserció en Crist, realitzen en si, segons formes pròpiament cultuals (adoració, lloança, acció de gràcies) externament manifestades, aquella mateixa totalitat de servei a Déu que Crist va rendir al Pare, acceptant plenament la seva voluntat en l’escolta constant de la seva veu i en la perenne fidelitat a la seva aliança» (S. Marsili, Dizionario Teologico Interdisciplinare I, 661).

Aquesta expressió és molt important: «havent pres consciència de la seva inserció en Crist». Només una comprensió profunda de la realitat baptismal, i de la pròpia condició sacerdotal en Crist, juntament amb la real i la profètica, farà possible que cada cristià visqui la seva existència en la fe com una veritable ofrena al Pare, és a dir, com una existència sacerdotal a la manera de Crist, en qui s’unia l’oferent i el sacrifici ofert.

És a partir d’aquí, doncs, que en el moment de la celebració sagramental i, en concret, de l’Eucaristia com a cim i font de tota la vida, es pot participar del culte públic íntegre (cf. SC 7) al Pare per Jesucrist en l’Esperit Sant. A això convidava ja el Vaticà II al parlar del sacrifici eucarístic: «L’Església, amb sol·lícit cura, procura que els cristians no assisteixin a aquest misteri de fe com estranys i muts espectadors, sinó que comprenent bé a través dels ritus i oracions, participin conscients, piadosa i activament en l’acció sagrada, siguin instruïts amb la paraula de Déu, s’enforteixin a la taula del Cos del Senyor, donin gràcies a Déu, aprenguin a oferir-se a si mateixos a l’oferir l’hòstia immaculada no només per mans del prevere, sinó juntament amb ell » (SC 48).

En aquesta formulació conciliar estan perfectament acoblades les dues dimensions de la vida cristiana com culte perenne, és a dir, la sagramental i l’existencial. Per això, el mateix Concili va afirmar que els batejats exerceixen el seu sacerdoci regi per la seva participació en els sagraments i per les virtuts (cf. LG 11).

Les exigències pròpies

En efecte, la sagramentalitat té les seves exigències. En aquest món dels signes les realitats espirituals no són viscudes de forma automàtica, sinó que necessiten de tot allò que les fan possibles. És el que hem llegit en el paràgraf anterior: «… sinó que comprenent bé a través dels ritus i oracions…».

La primera d’aquestes realitats, que són fonament de la desitjable participació en els sagraments, és la vida espiritual de ministres i fidels. Es percep ràpidament quan un ministre té una rica vida interior. En la seva forma d’«estar» en el presbiteri i els altres llocs litúrgics, en com pronuncia les pregàries, pregant veritablement, en el seu domini del temps posant-lo al servei de l’acció litúrgica, en la seva competència a l’hora d’explanar la Sagrada Escriptura, en el summe respecte i veneració quan distribueix la comunió, etc.

Així mateix, no és difícil comprendre si s’està davant d’una assemblea de persones d’oració per la seva forma de participar, per les seves mirades i aclamacions, pel seu silenci recollit, expectant i eloqüent. No cal dir que uns ajuden als altres a ser el que han de ser, convertint el moment litúrgic en una veritable trobada amb el ressuscitat i en una ocasió propícia per créixer en santedat.

Aquesta mateixa riquesa interior converteix les persones en éssers humils, en servidores dins de la santa Església. La fidelitat als llibres litúrgics brolla d’aquesta manera de ser transfigurada per la presència santificadora de l’Esperit en elles. No senyoregen, no jutgen, sinó que posen de la seva part tot el que poden perquè brilli la pregària de l’Església. Comprenen – especialment els ministres sagrats – que, especialment en l’acció litúrgica, el primat resideix en la gràcia de Déu, i d’ella es confien, col·laborant – com diem – amb totes les seves aptituds en clau d’oblació.

Els que així pensen, senten i viuen, tot i els propis límits, mai s’atreviran a convertir la celebració sagrada en un espai per la frivolitat, per mundà al servei de la distracció lleugera. Mai tindran una actitud comercial davant el Poble de Déu, considerant als seus membres com a clients d’una marca, sinó que oferiran i viuran allò que és causa de Déu per a la santificació dels germans. I sempre actuaran sense estalviar res, allunyant-se d’una praxi còmoda i minimalista, com si els altres, a l’aula de la pregària, només tinguessin el desig d’acabar. A canvi, els fidels que viuen en aquesta sintonia exigiran en la caritat als seus sacerdots que siguin persones formades, que comentin de manera competent els textos sagrats, i que no escatimin ni una coma del que els llibres assenyalen per a la pregària eclesial. I els ministres, amb gran paciència i ciència, no es cansaran de portar els fidels fins als cims del coneixement de Déu a través de l’acció sacramental perquè, així, puguin estimar-lo més i amb més perfecció.

En definitiva, tots, ministres i fidels laics, celebrants uns i altres de la litúrgia sagrada, cadascú segons la seva funció i carisma dins el Cos de l’Església, conscients del que es realitza a la celebració eucarística, la viuran de manera que, davant els ulls de propis i estranys, quedi clara l’adoració màxima que estan donant a Déu, i d’això no pugui quedar el més mínim dubte. Res més gran es pot donar en aquest món i, per això, tant el que fem com el que diem ha de transparentar aquesta grandesa divina.

*Hem reproduït un article publicat originalment a la revista “Liturgia y Espiritualidad”, en el seu número de febrer de 2021.

T'ha agradat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

Mn. Jaume González Padrós

Liturgista català que ha estat vinculat a totes les institucions litúrgiques catalanes i actualment és assessor de litúrgia del Vaticà, concretament és consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Doctorat en Teologia pel Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma.