Decret de 26 d’octubre de 1979, constitució de fons comú diocesà

Decret de Constitució del Fons Comú Diocesà

En ordre a fer efectiva una major comunicació de béns entre les diverses institucions diocesanes i facilitar un mitjà de canalització d’aportacions dels fidels per a les necessitats econòmiques de la diòcesi, es constitueix a l’Arquebisbat de Barcelona el Fons Comú Diocesà, que funcionarà d’acord amb les següents disposicions:

 • 1. El Fons Comú Diocesà té aquestes finalitats econòmiques concretes:
 • 1.1. La còngrua retribució dels preveres i diaques, d’acord amb la normativa sobre aquest particular, de 26 d’octubre de 1979.
 • 1.2. El sosteniment o l’ajuda dels serveis, entitats o moviments de caràcter i àmbit diocesà.
 • 1.3. L’ajut a les parròquies de poques possibilitats econòmiques, per a obres o serveis necessaris.
 • 1.4. L’ajut a noves implantacions de parròquies i centres de culte o de pastoral.
 • 2. Els recursos del Fons Comú Diocesà procediran:
 • 2.1. De la dotació provinent de la Conferència Episcopal Espanyola.
 • 2.2. De l’aportació de l’Arquebisbat de Barcelona.
 • 2.3. De les aportacions de les parròquies, segons les quantitats fixades d’acord amb un criteri de proporcionalitat amb els seus ingressos anyals ordinaris.
 • 2.4. De les aportacions voluntàries dels preveres, seglars i institucions.
 • 3. El Fons Comú Diocesà té la consideració de Caixa Autònoma i la seva gestió correspon a la Delegació Diocesana d’Economia.
 • 4. Les reclamacions contra les quotes fixades en concepte d’aportació de les parròquies s’adreçaran per escrit a la Delegació Diocesana d’Economia.
 • 5. Contra la nova resolució de la Delegació Diocesana d’Economia hi cap recurs d’alçada davant de l’organisme que es crearà per a aquests efectes.
 • 6. La Delegació Diocesana d’Economia publicarà cada any els pressupostos i el resum dels exercicis econòmics del Fons Comú Diocesà. També es farà pública cada any la relació de les aportacions fixades per a cada parròquia.

Disposició transitòria

En assumir el Fons Comú Diocesà —entre altres— les finalitats pròpies de la Caixa Diocesana de Compensació, constituïda per decret de 2 de gener de 1976 (B.O.A.B., 1976, 66), en data de 31 de desembre de 1979 quedarà extingida l’esmentada Caixa i la seva corresponent Junta Directiva. El saldo existent en el moment d’extingir-se passarà al Fons Comú Diocesà.

Barcelona, 26 d’octubre de 1979.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe
Jaume Traserra,
Secretari General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *