Decret de 21 d’octubre de 1976, facultats dels Vicaris Episcopals

DECRET.

Barcelona, 21 d’octubre de 1976.

Facultats dels Vicaris Episcopals de Zona:

 1. Els Vicaris Episcopals gaudeixen, en les zones determinades que se’ls ha assignat, de la potestat ordinària que el dret comú concedeix al Vicari General.
 2. Els Vicaris Episcopals de zona són membres del Consell de Govern.
 3. Són especialment pròpies del Vicari Episcopal les següents funcions:
  • — Concedir llicències de celebrar i confessar, per un temps determinat, als preveres extradiocesans residents temporalment a la zona.
  • — Concedir la llicència necessària per assistir un matrimoni d’acord amb els cans. 1095 i 1096 del codi de dret canònic.
  • — Resoldre, juntament amb l’arxiprest, els problemes que es plantegen a les parròquies a causa de la malaltia o defunció dels preveres encarregats de les mateixes.
  • — Procedir al nomenament d’un prevere per qualsevol ministeri pastoral de la zona, en casos d’urgència o necessitat i per un temps determinat. D’això en donarà compte al Consell de Govern.
  • — Establir formes de diàleg i promoure el treball de conjunt dels preveres, diaques, religiosos i laics de la zona.
  •  — Elaborar amb connexió amb els organismes i serveis diocesans, projectes pastorals concrets en el camp de l’evangelització, de la litúrgia, de la catequesi, etc.
  • — Promoure la constitució i convocar amb la freqüència convenient els organismes peculiars de la zona, en especial els Consells Presbiteral i Pastoral.
  • — Intervenir en les qüestions econòmiques (ajudes diocesanes, despeses majors, obres, etc.) de les parròquies i altres institucions de la zona.
  • — Procurar que els arxiprestats siguin autèntics sectors pastorals mitjançant facció conjunta dels agents de la pastoral.
 4. De cara a la necessària unitat diocesana són d’exclusiva competència dels organismes i serveis generals de l’Arquebisbat els següents assumptes:
  •  — Aquells que requereixen segons el dret comú un manament especial.
  • — Els relacionats amb els expedients matrimonials: dispensa d’impediments, rectificacions de partides, suplència del consentiment patern, etc.
  • — Aquells que fan referència a la vida interna de les ordes i congregacions religioses. — Els que són propis de l’administració i economia diocesana.
 5. Els Vicaris Episcopals cessaran als tres anys del seu nomenament.

+ NARCÍS JUBANY,

Cardenal-Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe

Jaume Traserra,

Secretari General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *