Decret 49/19 de 2 d’octubre de 2019, Consell Pastoral Diocesà: nous Estatuts

DECRET 49/19- Barcelona, 2 d’octubre de 2019

A fi i efecte de constituir el nou Consell Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelo­na, al qual correspon —sota l’autoritat de l’arquebisbe— investigar i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals diocesanes, i proposar-hi conclusions pràctiques (cf. cànon 511 del Codi de Dret Canònic);

Atesa, també, la conveniència que l’esmentat Consell Pastoral Diocesà disposi d’una millor representativitat en la seva composició;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el cànon 513 del Codi de Dret Canònic, apro­vem les esmenes incorporades en els estatuts del Consell Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagues

Secretària General i Cancellera

ESTATUTS DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

Octubre 2019

I. NATURALESA I FINALITAT

Article 1

El Consell Pastoral Diocesà és un grup de fidels, integrat per clergues, religiosos, re­ligioses i, principalment, seglars, que estan en plena comunió amb l’Església catòlica, al qual correspon, sota l’autoritat del Bisbe diocesà, investigar i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques, per tal de conformar-les amb l’Evangeli (Cf. CIC c. 511 i 512; M.P. «Ecclesiae Sanctae», I, 16; Concili Provincial Tarraconense, 1995, resolucions 135 i 136).

Article 2
 • El Consell Pastoral Diocesà té vot només consultiu (cf. CIC c. 514 § 1). Tanma­teix, el Bisbe diocesà, quedant sempre salvaguardades la llibertat i l’autoritat que li són pròpies, tindrà molt en compte les propostes i suggeriments del Consell, especialment quan aquests hagin comptat amb vot unànime (cf. CIC, c. 514 i c.127, 2, 2n, 1; i Circular de la Congregació per al Clergat, de 25.01.73).
 • Els consells, els suggeriments i les conclusions pràctiques que amb esperit de comunió eclesial proposa el Consell al Bisbe diocesà reben la forma d’informacions, dictàmens i propostes.
 • El Consell Pastoral Diocesà es regirà pel Dret canònic vigent i pels presents estatuts.

II. COMPETÈNCIA I FUNCIONS

Article 3

La competència del Consell Pastoral Diocesà s’estén i es limita a temes o qüestions de caràcter pastoral que, en l’àmbit diocesà, afecten la vida i l’activi tat del poble de Déu. (Cf. Circular citada, núm. 9).

Article 4

Són funcions concretes del Consell Pastoral Diocesà:

 • Estudiar i tractar els temes i assumptes que el Bisbe diocesà sotmeti a la seva consideració, i manifestar-hi lleialment el seu parer.
 • Ponderar la necessitat de la presència evangelitzadora de l’Església en els dife­rents sectors i ambients, tant de la comunitat cristiana com de la societat en general, reflexionar sobre els mitjans apropiats per fer més viva i operant aquesta presència, i proposar les conclusions pràctiques que es considerin més oportunes.
 • Investigar les qüestions que en les noves situacions requereixen una atenció eclesi­al prioritària o una il·luminació cristiana, orientadora per als fidels, i fer les propostes d’actuació que cregui més adequades per a llur bé.

III. MEMBRES: COMPOSICIÓ, CESSACIÓ I SUBSTITUCIÓ

Article 5
 • D’acord amb el que disposa el Codi de Dret Canònic, poden ser membres del Consell Pastoral Diocesà «únicament fidels que excel·leixin per la seva fe segura, els bons costums i la prudència» (c. 512, 3), els quals «han de ser escollits de tal manera que, a través d’ells, quedi veritablement representada tota la porció del poble de Déu que constitueix la diòcesi, tenint en compte les diverses regions de la diòcesi, les condicions socials i les professions, i també la part que tenen, individualment o associats amb altres, en l’apostolat» (c. 512, 2).
 • Cadascun dels membres del Consell Pastoral Diocesà rebrà el corresponent no­menament del Bisbe diocesà.
Article 6
 • Tenint en compte els criteris esmentats, el Consell Pastoral Diocesà estarà inte­grat per membres nats per raó del càrrec o d’una responsabilitat d’àmbit diocesà, i per membres elegits o escollits pels fidels catòlics de l’Arxidiòcesi de Barcelona. El Bisbe diocesà podrà designar alguns membres.
 • Són membres del Consell Pastoral Diocesà per raó del càrrec o d’una responsabi­litat d’àmbit diocesà, a més del Bisbe diocesà, que n’és el President nat:
  • el/s Bisbe/s auxiliar/s
  • el/s Vicari/s general/s i el/s Vicari/s episcopal/s
  • el/la Secretari/ària general i Canceller/a de l’Arquebisbat
 • Membres de lliure elecció:
  • Membres de representació territorial:
   • un representant laic per a cadascun dels Arxiprestats de l’Arquebisbat. Aquest representant serà elegit pels membres laics dels corresponents Consells Pasto­rals dels Arxiprestats, tot seguint la norma prevista al cànon 119, 1r del Codi de Dret Canònic: «Quan es tracta d’eleccions, té valor jurídic allò que, trobant-se presents la majoria dels qui han de ser convocats, plau a la majoria absoluta dels que hi ha presents; després de dos escrutinis ineficaços, cal fer la votació sobre els dos candidats que hagin obtingut el major nombre de vots o, si en són més, els dos de més edat; després del tercer escrutini, si persisteix la igualtat, queda elegit el de més edat.»
  • Membres de representació funcional:
   • quatre representants per a cadascuna de les delegacions diocesanes següents: – Delegació d’Anunci de la Fe i d’Iniciació Cristiana
   • Delegació de Pastoral Sacramental
   • Delegació de Pastoral Social i Caritativa
   • Delegació de Pastoral de Fe i Cultura
   • Delegació per a la Formació i Acompanyament del Laïcat de la manera que aquestes determinin internament i respectant el Dret canònic vigent;
   • dos representants dels diaques permanents de l’Arxidiòcesi de Barcelona; aquests seran convocats a una reunió extraordinària pel Delegat Diocesà per a la Formació i Acompanyament del Clergat (Diaques), per tal de dur a terme l’elecció dels seus representants, que sempre ha de ser per vot secret;
   • dos representants masculins i dues representants femenines dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica presents a l’Arxidiòcesi de Barcelona, l’elecció dels quals es canalitzarà a través de la Unió de Religiosos de Catalunya.
  • Membres designats pel Bisbe: El Bisbe diocesà podrà completar la representativitat del Poble de Déu que constitueix l’Arxidiòcesi, principalment pel que fa a les diverses condicions socials i professions, com també a la part que individualment puguin tenir determinats fidels en l’apostolat, mitjançant la designació d’altres mem­bres, en el nombre i en la forma que ell mateix consideri més oportuns (c. 512, 2). Tanmateix, el nombre dels membres nats sumat al de membres designats pel Bisbe no podrà excedir del cinquanta per cent dels membres del Consell.
Article 7

Els membres del Consell poden presentar renúncia del seu càrrec davant del Bis­be diocesà per causa justa, d’acord amb els cànons 187 a 189 del Codi de Dret Canònic.

Article 8

Els consellers que cessin seran substituïts de la mateixa forma que foren elegits.

IV. PRESIDÈNCIA I ÒRGANS DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

Article 9

El Consell està presidit, de dret, pel Bisbe diocesà, i únicament a ell pertoca convocar-lo, presidir-lo i fer públiques les coses que s’hi han tractat (c. 514, 1). Si bé el dret a informar «oficialment» pertoca tan sols al Bisbe diocesà (cf. can. 514, 1), no hi ha cap inconvenient perquè els diferents representants ho facin «particularment» al col·lectiu que representen.

El Consell, en casos particulars, podrà ser presidit per un delegat del Bisbe diocesà.

Article 10

Són òrgans del Consell Pastoral Diocesà: la reunió plenària i el Secretariat.

Article 11
 • La reunió plenària és la màxima expressió del Consell. Com a norma ordinària, tindrà lloc tres vegades l’any i, a més, les que determini el Bisbe diocesà a iniciativa pròpia o bé per sol·licitud d’almenys una tercera part dels membres del Consell.
 • Correspon a la reunió plenària del Consell Pastoral estudiar els temes que figu­rin en l’ordre del dia i aquelles altres qüestions que en el decurs de les sessions presenti el Bisbe diocesà a la seva consideració.
 • Per facilitar l’estudi de les propostes i exposició de parers en el si de la reunió plenària, podran constituir-se grups de treball, formats per membres del mateix Con­sell Pastoral.
 • Per a l’aprovació de les propostes es requerirà el vot favorable de més de la meitat dels membres que prenguin part en la sessió, sempre que hi siguin presents la majoria absoluta dels que hi tenen dret.
Article 12
 • El Secretariat, presidit pel Bisbe, és l’òrgan del Consell al qual correspon: prepa­rar les reunions plenàries, acompanyat, si ho creu oportú, d’algunes persones expertes en el tema que es tracti; trametre als consellers la convocatòria, amb l’ordre del dia i la documentació pertinents; impulsar i coordinar el treball de les reunions plenàri­es; vetllar pel compliment dels acords de les reunions plenàries; tractar les qüestions urgents que el Bisbe els proposi, quan no sigui possible la reunió plenària; rebre i tramitar la correspondència adreçada al Consell; redactar les actes de cada reunió; custodiar l’arxiu.
 • Formen el Secretariat quatre consellers elegits en la reunió plenària, un dels quals tindrà la condició de secretari. En formarà part també el/la Secretari/ària Gene­ral i Canceller/a de l’Arquebisbat. Podran ser ajudats pels auxiliars que calgui, mem­bres o no del Consell.
 • El Bisbe diocesà designarà el Secretari del Consell Pastoral Diocesà d’entre els membres del Secretariat.

V. DURADA DELS MEMBRES DEL CONSELL

Article 13

Els membres del Consell Pastoral Diocesà escollits pels fidels i designats pel Bisbe diocesà ho seran per un termini de tres anys.

VI. CESSAMENT I DISSOLUCIÓ DEL CONSELL PASTORAL

Article 14

El Consell Pastoral Diocesà cessa en quedar vacant la seu (c. 513, 2). També el Bisbe diocesà podrà dissoldre’l per motius greus.

Aprovats pel Sr. Cardenal Arquebisbe el 2 d’octubre de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *