Decret 47/19 de 2 d’octubre de 2019, Estatuts del Consell Presbiteral

DECRET 47/19- Barcelona, 2 d’octubre de 2019-

A fi i efecte de constituir el nou Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Barcelona i atesa la conveniència que l’esmentat consell disposi d’una millor representativitat en la seva composició;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el que preveu el cànon 496 del Codi de Dret Canònic, aprovem les esmenes incorporades en els estatuts del Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Marión Roca Sagues

Secretària General i Cancellera

ESTATUTS DEL CONSELL PRESBITERAL

I. NATURALESA

Article 1
 1. El Consell Presbiteral és el grup de preveres representant del presbiteri que, com a senat del Bisbe, l’ajuda eficaçment en el govern de la diòcesi, per tal de proveir al màxim el bé pastoral de la porció del Poble de Déu que ha estat encomanada al Bisbe diocesà (c. 495 del Codi de Dret Canònic). Així, el Bisbe diocesà i els preveres formen un únic presbiteri a la diòcesi. El Consell Presbiteral n’és la manifestació visible per al govern de la diòcesi, units a Crist-Cap i Pastor (LG 28; PO 7).
 2. El Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Barcelona es regeix pel Dret canònic vigent i pels presents estatuts.

II. FUNCIÓ I COMPETÈNCIA

Article 2
 1. Es competència del Consell Presbiteral l’assessorament del Bisbe diocesà en els assumptes de més importància que fan referència a l’acció pastoral i al bé de la diòcesi.
 2. Correspon al Consell Presbiteral:
  1. Ser escoltat sobre aquelles qüestions que el Dret sotmet a la seva consi­deració.
  2. Tractar les qüestions més importants i suggerir les normes que eventualment hagin de ser establertes referents a la vida i el ministeri dels preveres, la santificació dels fidels, la doctrina que els ha de ser lliurada, l’orientació general de la diòcesi,
  3. Informar i transmetre al Bisbe diocesà les qüestions i problemes que viu i constata el presbiteri diocesà, i proposar, eventualment, les respostes o soluci­ons que consideri més adequades.
  4. Donar la seva opinió sobre els programes d’actuació pastoral que afectin la diòcesi, els pressupostos diocesans anuals, la normativa de nomenaments i (’equitativa remuneració dels preveres.
  5. Deliberar sobre les mesures adequades de govern que resultin de l’estudi, la ponderació i els suggeriments fets pel Consell Pastoral Diocesà.
 3. També és competència del Consell Presbiteral:
  1. Ser invitat al Concili Provincial, al qual haurà d’enviar dos membres designats col·legialment (c. 443 § 5)-
  2. Ser convocat al Sínode diocesà com a membre del sínode, i amb obliga­ció de prendre-hi part (c. 463 § 1, 4t).
 4. El Consell Presbiteral té només vot consultiu. El Bisbe diocesà, però, pot atorgar-li, en certs casos, veu deliberativa. El Bisbe diocesà en necessita el consentiment només en els casos expressament definits pel Dret canònic (cf. c. 500 § 2 i Carta circular de la Congregació del Clergat, de 11.04.70, núm. 9).

III. COMPOSICIÓ

Article 3
 1. El Consell Presbiteral està presidit pel Bisbe diocesà i està integrat per membres lliurement elegits
 2. Segons disposa el Codi de Dret Canònic, el Consell Presbiteral ha de ser escoltat:
  • Per convocar el sínode diocesà (c. 461 § 1).
  • En l’erecció, supressió o canvis notables de parròquies (c. 515 § 2).
  • En l’establiment de normes sobre el destí de les ofrenes dels fidels amb motiu de la celebració dels sagraments i també sobre la remuneració dels preveres que acompleixin aquella funció (c. 531).
  • Sobre l’oportunitat de constituir en cada parròquia un Consell Pastoral (c. 536).
  • Per autoritzar l’edificació d’una nova església (c. 1215 § 2).
  • Per reduir una església a ús profà (c. 1222 § 2).
  • Per imposar un tribut moderat a les persones jurídiques públiques o una contribució extraor­dinària a les altres persones físiques i jurídiques, per subvenir a les necessitats de la diòcesi (c. 1263).
  • Per designar dos rectors amb els quals el bisbe diocesà tractarà els problemes de la remoció o el trasllat d’un rector (c. 1742 § 1; 1745 i 1750). pels preveres, membres nats per raó de l’ofici encomanat i membres que pot designar el Bisbe diocesà.
 3. El nombre de membres nats sumat al de membres designats pel Bisbe diocesà no pot excedir del cinquanta per cent dels membres del Consell (cf. c. 497 i Decret general de la Conferència Episcopal Espanyola de 26 de novembre de 1983, article 3§ 1,3).

pels preveres, membres nats per raó de l’ofici encomanat i membres que pot designar el Bisbe diocesà.

3.2. El nombre de membres nats sumat al de membres designats pel Bisbe diocesà no pot excedir del cinquanta per cent dels membres del Consell (cf. c. 497 i Decret general de la Conferència Episcopal Espanyola de 26 de novembre de 1983, article 3§ 1,3).

Article 4

Els membres de lliure elecció per part dels preveres provenen dels àmbits següents:

 • Àmbit territorial

Un representant per a cadascun dels arxiprestats, d’entre els preveres que tenen cura d’ànimes amb nomenament episcopal.

 • Àmbit funcional

Un representant per cada un dels grups funcionals, d’entre els preveres que viuen a l’Arxidiòcesi de Barcelona i hi exerceixen un ofici diocesà o duen a terme alguna mis­sió pastoral en bé de la diòcesi o de l’Església (c. 498 § 1, 2n).

 • Els grups funcionals s’estableixen de la manera següent:
  • Cúria i Capítol Catedral.
  • Professors de l’Ateneu Sant Pacià i formadors dels Seminaris.
  • Preveres diocesans jubilats incardinats i residents a l’Arxidiòcesi de Bar­celona.
  • Preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Optis Dei.
  • Preveres d’Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica residents a l’arxidiòcesi sense ofici pastoral en aquesta.
  • Preveres responsables de parròquies personals i de comunitats catòliques d’origen estranger presents a l’Arxidiòcesi de Barcelona.
Article 5

Són membres nats del Consell Presbiteral per raó del càrrec: el/s Bisbe/s auxiliar/s, el/s Vicari/s general/s, el Vicari judicial, els Vicaris episcopals, el Degà del Capítol de la Catedral, el Rector del Seminari Major i el Secretari General i Canceller de la cúria diocesana.

Article 6

Són, així mateix, membres del Consell Presbiteral els preveres seculars —diocesans, extradiocesans i de les prelatures— i els preveres d’instituts de vida consagrada i de so­cietats de vida apostòlica que el Bisbe diocesà nomeni per completar-ne la composició (cf. c. 497, 3r; i Decret general de la Conferència Episcopal Espanyola, article 3 § 1, 3), tot respectant allò que disposa l’article 3-2.

IV. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LLIURE ELECCIÓ

Article 7
 1. En el moment previst per aquests estatuts, el Bisbe diocesà convocarà per decret eleccions al Consell Presbiteral, tot determinant els terminis en què la Secretaria Ge­neral de l’Arquebisbat publicarà el cens electoral dels grups territorials i funcionals i el d’execució de les eleccions.
 2. Les llistes del cens dels grups funcionals precedeixen les dels grups territorials, de manera que cada prevere només pot ser inscrit en la llista de precedència superior. Dins els grups funcionals, les llistes servaran la precedència establerta a l’article 4.3-
 3. Si un prevere pot estar present en llistes territorials de diversos arxiprestats, no­més podrà ser inclòs en la llista de l’arxiprestat en què ocupi l’ofici de nomenament més antic; si els nomenaments són de la mateixa data, serà inclòs en la llista de l’arxi-prestat que compti amb menys preveres.
 4. Publicades les llistes, els interessats poden presentar reclamacions en el termini de quinze dies.
Article 8
 1. En l’elecció dels representants dels grups territorials i funcionals tenen vot actiu i passiu tots els preveres inscrits a la llista del cens electoral corresponent. D’acord amb la tradició de l’Església, no està permesa la presentació de candidatures.
 2. En tot allò que no preveuen aquests estatuts, per a l’elecció són d’aplicació els cànons 119 § 1 i 164 a 179 del Codi de Dret Canònic.
Article 9 Votació de les llistes territorials

Dins el termini que marqui el decret episcopal de convocatòria d’eleccions per al Consell Presbiteral, cada arxiprest (o, si està impedit, aquell prevere de l’arxiprestat que designi el Vicari general) convocarà una reunió extraordinària dels preveres que figuren en el seu cens corresponent, per tal de dur a terme l’elecció del seu represen­tant, que sempre ha de ser per vot secret.

L’Arxiprest, assistit com a secretari pel prevere més jove present, aixecarà acta dels resul­tats de la votació i la remetrà immediatament a la Secretaria General de l’Arquebisbat.

Article 10 Votació de les llistes territorials

Pel que fa als representants dels grups funcionals, l’elecció es durà a terme de la ma­nera següent:

 • Cúria i Capítol Catedral. El Vicari general convocarà i presidirà una reunió extraordinària dels preveres que figuren en el cens corresponent per tal de dur a ter­me l’elecció del seu representant, que sempre ha de ser per vot secret. Actuarà com a secretari/ària el/la Secretari/ària General i Canceller/a de l’Arquebisbat.
 • Professors de l’Ateneu Sant Pacià i formadors dels Seminaris. El Rector de l’Ateneu Sant Pacià convocarà i presidirà una reunió extraordinària dels preveres que figuren en el cens corresponent per tal de dur a terme l’elecció del seu representant, que sempre ha de ser per vot secret. Actuarà com a secretari/ària el de l’Ateneu Sant Pacià, el qual en farà el recompte, aixecarà acta del resultat i la remetrà immediatament a la Secre­taria General de l’Arquebisbat.
 • Preveres diocesans jubilats incardinats i residents a l’Arxidiòcesi de Barcelona. El director de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol convocarà i presidirà una reunió extraordinària dels preveres que figuren en el cens corresponent per tal de dur a terme l’elecció del seu representant, que sempre ha de ser per vot secret. En acabar la vota­ció, el Director en farà el recompte ajudat per un secretari, aixecarà acta del resultat i la remetrà immediatament a la Secretaria General de l’Arquebisbat.
 • Preveres de la Prelatura personal de la Santa Creu i Opus Dei. El Vicari territorial de la Prelatura comunicarà formalment a la Secretaria General de l’Arquebisbat el resultat de l’elecció efectuada pels preveres del seu cens, dins el termini marcat pel decret de convocatòria.
 • Preveres d’Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica residents a l’arxidiòcesi sense ofici pastoral en aquesta. El President de la Unió de Religiosos de Catalunya comunicarà formalment a la Secretaria General de l’Arquebisbat el resultat de l’elecció efectuada pels preveres del seu cens, dins el termini marcat pel decret de convocatòria.
 • Preveres responsables de parròquies personals i de comunitats catòliques d’origen estranger presents a l’Arxidiòcesi de Barcelona. El Director del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants convocarà i presidirà una reunió extraordinària dels preveres que figuren en el cens corresponent per tal de dur a terme l’elecció del seu represen­tant, que sempre ha de ser per vot secret. Actuarà com a secretari el prevere més jove present, el qual aixecarà acta dels resultats de la votació i la remetrà immediatament a la Secretaria General de l’Arquebisbat.
Article 11

La Secretaria General de l’Arquebisbat, un cop rebudes les diverses actes esmentades als articles 9 i 10, elaborarà la llista definitiva dels elegits i la transmetrà al Bisbe dio­cesà perquè aquest pugui afegir els membres de designació directa.

Article 12

Correspon al Vicari general la resolució dels dubtes o les reclamacions que puguin generar-se en les eleccions al Consell Presbiteral.

V. SECRETARIAT

Article 13

El Secretariat del Consell Presbiteral, presidit pel Bisbe diocesà, està constituït per tres consellers (secretari i adjunts) elegits pel propi Consell. Els dos secretaris adjunts seran elegits un d’entre els membres de l’àmbit territorial i l’altre d’entre els restants membres del Consell. El Secretariat del Consell Presbiteral comptarà amb la col·laboració del Secretari/ària General i Canceller/a de l’Arquebisbat.

Es missió del Secretariat:

Vetllar pel bon funcionament del Consell Presbiteral i ajudar el Presi­dent a resoldre els casos de dubtosa interpretació de les normes per les quals es regeix.

 1. Preparar, d’acord amb el Bisbe diocesà, l’ordre del dia de cada reunió.
 2. Convocar les reunions en nom del Bisbe diocesà i enviar als membres del Consell Presbiteral l’ordre del dia i la documentació corresponent, amb la deguda anticipació.
 3. Rebre les mocions, suggeriments o preguntes que els consellers vul­guin presentar.
 4. Coordinar els treballs del Consell i vetllar per l’execució dels acords.
 5. Redactar les actes de les sessions i custodiar a la Secretaria General de l’Arquebisbat l’arxiu dels documents corresponent a l’activitat del Con­sell Presbiteral.
 6. Informar degudament els preveres i lliurar els comunicats de premsa.
 7. Atendre la correspondència dirigida al Consell Presbiteral.
 8. Designar el moderador de cada reunió i els relators que hagin de presen­tar els temes, quan no els hagin designat el Bisbe diocesà o el mateix Consell.

VI. REUNIONS

Article 14
 • El Consell Presbiteral es reuneix en sessió ordinària amb la periodicitat que al començament de cada curs determini el Bisbe diocesà amb el Consell; en sessió extra­ordinària, sempre que el Bisbe diocesà ho cregui convenient.
 • Per constituir cada sessió és necessària la presència de la majoria absoluta dels membres del Consell.
 • Correspon al Bisbe diocesà determinar les qüestions que s’han de tractar o ac­ceptar les que proposin els membres del Consell. Es de la competència exclusiva del Bisbe diocesà la publicació i divulgació del que s’ha tractat i acordat en el Consell.
 • Tots els membres del Consell rebran del Secretariat l’ordre del dia i la docu­mentació corresponent amb la deguda anticipació, per tal que els membres puguin preparar la seva participació i els membres elegits puguin tractar-ne amb els seus representats; amb tot, els membres elegits intervindran en el Consell d’acord amb la seva ciència i consciència, i no com a portaveus dels seus electors.
 • Les votacions seran secretes sempre que ho demani un membre.
 • Quan es tracti d’elegir algú, serà d’aplicació el cànon 119, lr del Codi de Dret Canònic.
 • Per a la validesa de les decisions, tindrà valor jurídic allò que, trobant-se presents la majoria dels qui han de ser convocats, plagui a la majoria absoluta dels presents en una sola volta; si no s’obté aquesta majoria, la proposta decaurà, llevat que el Bisbe diocesà determini una segona volta o que, en cas d’empat, vulgui resoldre’l amb vot de qualitat. La proposta que no hagi prosperat podrà ser novament plantejada pel Bisbe diocesà en una posterior sessió del Consell Presbiteral, tot aportant-hi noves proves, arguments o circumstàncies.
 • En qualsevol cas, allò que afecti als drets individuals de tots i cadascun, només pot ser aprovat per unanimitat (cf. c. 119)-

VII. DURADA I CESSAMENT DELS MEMBRES

Article 15
 1. Els membres elegits i els designats directament pel Bisbe diocesà exerceixen la seva funció per un període de tres anys, i poden ser reelegits i designats de nou indefinidament.
 2. Passats els tres anys, llevat dels casos que preveu l’article 18, el Consell Presbiteral continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou Consell.
Article 16

Tota vacant d’un membre de lliure elecció per qualsevulla causa (defunció, trasllat, cessament en l’exercici legítim del ministeri en la diòcesi, etc.) és coberta pel sacerdot del mateix grup que hagi obtingut el major nombre de vots després del cessant en la darrera elecció. Si això no fos possible, caldrà procedir a una nova elecció per part del grup corresponent, d’acord amb l’ordre que emetrà el Bisbe diocesà. Els substituts esgotaran el seu mandat quan hagi correspost a aquells a qui succeeixen.

Article 17

Els membres del Consell poden presentar renúncia del seu càrrec davant el Bisbe diocesà per causa justa, d’acord amb els cànons 187 a 189 del Codi de Dret Canònic.

VIII. CESSAMENT I DISSOLUCIÓ DEL CONSELL

Article 18
 • El Consell Presbiteral cessa en cas de seu vacant, i en aquesta circumstància les seves funcions les assumeix el Col·legi de Consultors (c. 501 § 2).
 • El Bisbe diocesà pot dissoldre el Consell d’acord amb el que estableix el c. 501 §3.

Aprovats pel Sr. Cardenal Arquebisbe el 2 d’octubre de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *