Decret 10 de febrer de 1984, el consell parroquial per als assumptes econòmics

Consell parroquial per als assumptes econòmics

Fa uns anys es promulgaren a la diòcesi les «Normes sobre la reorganització de l’economia de les parròquies». Aquestes Normes de primer de juliol de 1978 foren conseqüència de les Conclusions de l’Assemblea Diocesana de preveres i regulen la supressió dels aranzels, la constitució dels Consells d’economia —amb participació de laics— en totes les parròquies i la publicació per aquestes Institucions dels seus pressupostos i balanços (B.O.A.B. 1978, pp. 251-255).

Amb satisfacció s’observa que el Codi de Dret Canònic estableix que «a cada parròquia ha d’haver-hi un consell per als assumptes econòmics que, a més del dret universal, es regeix per les normes donades pel bisbe diocesà I en el qual els fidels, elegits segons aquestes mateixes normes, col·laboren amb el rector en l’administració dels béns de la parròquia, tot quedant ferma la prescripció del cànon 532» (c. 537).

Les Normes diocesanes esmentades en el c. 537 són les promulgades amb data de primer de juliol de 1978, les quals continuen vigents. Les competències, la composició i el funcionament dels consells parroquials per als assumptes econòmics (abans denominats consells parroquials d’economia) es regirà per la següent normativa:

1. Competències:

a) Atendre els ingressos i les despeses de la respectiva institució i portar ben ordenats els llibres de caixa (c. 1284.2, 7º).

b) Preparar els balanços de cada exercici econòmic anyal per tal de fer-los públics de la forma que es cregui més convenient i de poder-los comunicar al Bisbat (c. 1284.2, 8º).

c) Elaborar els pressupostos anyals, fer-los públics de la forma que es cregui convenient i tenir-los a disposició del Bisbat.

d) Sotmetre els esmentats balanços i pressupostos a l’aprovació del Consell Pastoral o de l’Assemblea parroquial.

e) Vetllar per l’adequada execució del pressupost degudament aprovat.

f) Preparar —d’acord amb les orientacions diocesanes i amb l’aprovació del Consell pastoral— els mitjans concrets per a l’obtenció de recursos i educar el sentit de la responsabilitat econòmica de tots els fidels, amb criteris evangèlics I pastorals.

g) Preparar la documentació pertinent quan calgui dur a terme obres de construcció o de reforma del temple, de la rectoria o d’altres edificis d’institucions parroquials, d’acord amb les disposicions del 31 de maig de 1971 (cf. B.O.A.B., juny de 1971, pàgs. 334-335).

2. Composició:

a) El Consell parroquial per als assumptes econòmics estarà integrat pel Rector o prevere responsable i per un mínim de dos laics.

b) Els membres laics seran designats pel Rector o prevere responsable amb la participació del Consell pastoral, i per un temps determinat.

c) El Consell parroquial per als assumptes econòmics estarà presidit pel rector o prevere responsable, el qual podrà delegar aquesta funció en un altre prevere o en un laic.

3. Funcionament:

a) Els Consells parroquials per als assumptes econòmics tindran presents en I elaboració dels seus pressupostos, les necessitats econòmiques de l’Església diocesana, per tal de contribuir a la intercomunicació de béns, d’acord amb les disposicions diocesanes.

b) Aquests consells mantindran la deguda connexió amb la Delegació diocesana d’economia, i amb els Consells per als assumptes econòmics d’arxiprestat i de zona pastoral.

c) Els Consells parroquials per als assumptes econòmics actuaran d’acord amb les normes del Dret Canònic vigent, en l’administració de béns eclesiàstics.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal-Arquebisbe.

Barcelona, 10 de febrer de 1984.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe
Jaume Traserra,
Secretari General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *