Decret 06/15 de 20 d’abril de 2015, constitució comissió diocesana de patrimoni litúrgic i cultural

DECRET 06/15.- Barcelona, 20 d’abril de 2015

Entre les activitats més nobles de l’enginy humà hi ha les belles arts i sobretot l’art religiós i el seu cimal, l’art sagrat. La Constitució Sacrosantum Concilium del Con­cili Vaticà II estableix que «en la construcció dels edificis sagrats cal preocupar-se diligentment que siguin idonis per a permetre celebrar-hi les accions litúrgiques i la participació activa dels fidels» (n. 124). I també afirma que «en judicar les obres d’art, els Ordinaris del lloc escoltaran el parer de la Comissió Diocesana d’Art Sagrat i, si cal, d’altres homes particularment competents i també de les comissions citades en els articles 44. 45 i 46» (n. 126).

A tenor del que estableix l’esmentada Constitució de Litúrgia del Concili Vaticà II en el n. 46, i el que determinen els cànons 1189 i 1216 del Codi de Dret Canònic, es considera convenient desglossar les competències de l’actual Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, amb la creació de la Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual.

PEL PRESENT, disposem el següent:

 1. .- Es constitueix a l’Arquebisbat de Barcelona la Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual.
 2. .- La Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual te encomanades les se­güents funcions:
  • Assessorar sobre la utilització litúrgica de les obres d’art, segons està previst en la Constitució Sacrosanctum Concilium 126.
  • Donar el seu dictamen sobre els projectes de construcció o de reforma de les esglésies.
  • Oferir orientacions per a la restauració dels monuments i de les peces d’art dedicats al culte litúrgic i a la pietat popular i que es troben en mal estat de conservació.
  • Promoure el diàleg amb artistes (arquitectes, escultors, etc.) amb vista a coordinar les pautes i els criteris en l’edificació de temples i creació d’objectes de culte, segons les necessitats pastorals actuals.
 3. .- La Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cultual comptarà amb un President i de 3 a 5 membres, designats per l’Arquebisbe.
 4. .- Els membres seran nomenats per un període de tres anys i podran ser renovats indefinidament.
 5. .- El Secretari de la Comissió serà elegit pels membres de la Comissió. No necessàri­ament haurà de ser elegit per al càrrec de Secretari un membre de la Comissió.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *