Decret 03/17 de 3 de febrer de 2017, creació de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal

DECRET 03/17.- Barcelona, 3 de febrer de 2017.

Per tal de dur a terme les competències de vigilància i protectorat que el Dret Canò­nic atorga a la potestat episcopal sobre les entitats amb personalitat jurídica pròpia que li estan sotmeses, tenint en compte els canvis normatius de l’ordenament estatal produïts en els últims temps, així com els criteris i finalitats del Pla de Transparència recomanat per la Conferència Episcopal Espanyola,

DISPOSO:

Primer.- Crear a la Cúria de Govern de l’Arxidiòcesi de Barcelona l’Oficina de transparèn­cia, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal.

Segon.- L’àmbit de competència de l’Oficina seran totes les entitats amb personalitat jurídica que, d’acord amb el Codi de Dret Canònic i/o els seus propis estatuts, hagin de retre compte de la seva activitat al Bisbe diocesà (cf. cc. 114 a 123, 319, 325, 635, 637, 638, 741, 1257, 1276 a 1279, 1281, 1283, 1284, 1287, 1291 a 1296, 1301 a 1304, etc.)

Tercer.- L’Oficina es constituirà en dues seccions:

 1. Secció jurídica, que serà competent sobre tots els aspectes jurídico-canònics del govern episcopal que afectin les esmentades entitats (erecció d’entitats, aprovació i reforma d’estatuts, suport jurídic, tràmits administratius, confirma­ció o nomenaments de càrrecs, certificacions, informes i dictàmens sobre qual­sevol aspecte amb transcendència jurídica, sancions, supressió d’entitats, etc.).
 2. Secció econòmica, que serà competent sobre el aspectes econòmics que afectin les esmentades entitats (recepció i anàlisi de comptes, tràmits econòmics i pa­trimonials, informes i dictàmens sobre qualsevol aspecte amb transcendència econòmica o patrimonial, etc.).

Quart.- L’Oficina dependrà orgànicament del Vicari General, el qual n’assumirà la seva direcció.

Cinquè.- Cadascuna d’aquestes seccions es regirà pel seu propi Reglament.

Sisè.- Els responsables de les dues seccions actuaran en coordinació permanent, tot seguint les directrius episcopals. A més, l’Oficina mantindrà la coordinació oportuna i les reunions necessàries amb les seccions de la nostra Cúria que tinguin competèn­cies sobre les esmentades entitats, per tal que n’estiguin informades i plantegin les qüestions que creguin oportunes i també, en el cas de les delegacions, secretariats i comissions diocesanes, perquè duguin a terme llur activitat pastoral en sincronia amb l’Oficina i al seu torn puguin informar les respectives entitats.

Setè.- L’Oficina tindrà un registre i arxiu únic, al qual hi tindran accés els responsables de cadascuna de les dues seccions, per a la seva actualització i manteniment. La secció jurídica tindrà cura d’actualitzar i mantenir les dades jurídiques, mentre que la secció econòmica tindrà cura d’actualitzar i mantenir les dades econòmiques.

Disposició final.- Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona. Queda derogat el decret 34/00, de 28 de juliol de 2000, i suprimit el Secretariat diocesà de fundacions i associacions, les competències del qual seran assumides a partir d’ara per l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal.

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

+ Joan Josep Omella i Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe, Sergi Gordo Rodríguez, pvre.

Secretari General i Canceller

Sobre aquest decret, a continuació s’adjunten el Reglament Jurídic i el Reglament Econòmic.

OFICINA DE TRANSPARÈNCIA, SUPORT JURÍDIC I RETIMENT DE COMPTES SOBRE ENTITATS SOTMESES A LA JURISDICCIÓ EPISCOPAL

Secció jurídica

REGLAMENT

1 .- Naturalesa.

La Secció jurídica de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal es regula conforme al Decret epis­copal 03/17, de 3 de febrer de 2017.

2 .- Composició.

Comptarà amb un Responsable que, sota la direcció del Vicari General, actuarà sem­pre en coordinació amb el Responsable de la Secció econòmica de la mateixa Oficina.

3 .- Funcions.

 1. Documentar, informar i assessorar als òrgans de govern de la Cúria diocesana sobre les entitats amb personalitat jurídica pròpia subjectes a la jurisdicció episcopal, com també a aquells que en vulguin promoure de noves.
 2. Assessorar en la redacció o modificació dels estatuts que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Bisbe diocesà rere el preceptiu dictamen del Promotor de Justícia de l’Arxidiòcesi.
 3. Tenir cura dels registres de les entitats amb personalitat jurídica pròpia subjectes a la jurisdicció episcopal.
 4. Vetllar per tal que les entitats amb personalitat jurídica pròpia subjectes a la ju­risdicció episcopal disposin dels preceptius llibres oficials (actes, diaris, inventaris, comptabilitat anual, balanços de situació^), i siguin portats conforme a Dret.
 5. Demanar anualment, durant el primer trimestre, a totes les esmentades persones jurídiques, una memòria de les activitats dutes a terme durant l’any transcorregut, suficient perquè l’autoritat eclesiàstica pugui conèixer l’ajustament de les esmentades activitats als propis estatus i a les normes aplicables de l’ordenament canònic i civil.
 6. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia subjectes a la jurisdicció episcopal presentaran anualment el seu retiment de comptes a la Secció econòmica de la mateixa Oficina, i, si s’escau, la Secció jurídica els recordarà aquesta obligació amb ocasió de qualsevol altra tramitació.
 7. Emetre dictamen jurídic sobre els actes d’administració extraordinària o d’alie­nacions de béns de les entitats afectades, quan sigui necessària la llicència canònica (cf. cc. 1291-1296).
 8. Tramitar les certificacions sol·licitades per les entitats que hagi d’emetre el Secre­tari General i Canceller de l’Arxidiòcesi.
 9. Tramitar la confirmació o nomenament de càrrecs de les entitats segons les dis­posicions del Dret i dels propis estatuts, per tal que el Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat de Barcelona presenti l’expedient a decisió de l’Ordinari i aquest signi, si s’escau, l’esmentada confirmació o nomenament de càrrecs.
 10. Analitzar el cas de les entitats que no presentin activitat, i informar canònica­ment, si és el cas, sobre el seu futur o la seva extinció.

4 .- Actuació.

 1. La Secció jurídica informarà de forma habitual l’Ordinari diocesà, i li sotmetrà a consideració tots els casos difícils o extraordinaris.
 2. La Secció jurídica actuarà sempre en coordinació amb la Secció d’economia, especialment pel que fa a l’aprovació i modificació d’estatuts, tot aplicant els criteris presos de comú acord sota la direcció del Vicari General, de manera que entre totes dues seccions vetllin perquè l’activitat de les entitats actuals i futures responguin a una total transparència jurídica i econòmica, tant d’acord amb l’ordenament canònic com amb l’ordenament civil.
 3. Juntament amb la Secció d’economia de la mateixa Oficina, organitzaran la co­ordinació amb els altres organismes de la Cúria de Govern per tal que les finalitats de transparència siguin realitzades.
 4. La Secció jurídica es coordinarà amb la Secretaria General de l’Arquebisbat per­què els tràmits jurídics es duguin a terme amb celeritat i sempre d’acord amb les disposicions canòniques. Tota la documentació d’entrada com de sortida haurà de ser tramitada per la Secretaria General.
 5. En particular, caldrà que el Col·legi de Consultors, per als temes d’administració extraordinària i llicències d’alienació patrimonial, sigui informat i conegui els criteris jurídics de l’Oficina de Transparència.
 6. Juntament amb la Secció econòmica, es duran a terme les reunions i accions ne­cessàries per a una correcta coordinació amb els organismes de la Cúria que són com­petents pel que fa a l’atenció pastoral de les entitats afectades (particularment, Dele­gació Episcopal per a la Vida Consagrada, Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar, Delegació Diocesana de Confraries i Germandats, i aquelles altres que en puguin tenir interès). Aquests organismes hauran de mantenir informades les entitats que d’ells en depenguin.

5 .- Registre i Arxiu.

 1. La Secció jurídica es farà càrrec del contingut jurídic dels registres i arxius que fins ara portava l’extint Secretariat Diocesà de Fundacions i Associacions, i prosse­guirà la seva continuïtat tot adaptant-los a les noves competències i necessitats. Així mateix, prosseguirà el tractament informàtic, mentre que el contingut econòmic dels registres i arxius esmentats seran tractats i actualitzats per la Secció econòmica.
 2. A més de les dades informàtiques que puguin elaborar-se de les respectives en­titats, caldrà igualment mantenir i prosseguir el seu suport material, en sengles ex­pedients, un per a cada entitat, on hi constaran: el decret fundacional; els estatuts i les seves modificacions posteriors; els eventuals actes de fusió, agregació i extinció; la composició inicial de l’òrgan de govern (patronat, junta directiva, etc.) i totes les modificacions posteriors; i tots aquells altres documents que hagin de ser conservats en tant que afectin la vida i activitats de l’entitat.
 3. El registre de les entitats particularment haurà de fer palès el compliment de les obligacions d’aquestes pel que fa al retiment de la memòria anual i dels comptes.
 4. El suport informàtic emprat en relació a les entitats afectades complirà amb les normes de l’ordenament civil sobre protecció de dades.

Barcelona, 3 de febrer de 2017.

Aprovat pel Sr. Arquebisbe de Barcelona

En dono fe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

 

Secretari General i Canceller

OFICINA DE TRANSPARÈNCIA, SUPORT JURÍDIC I RETIMENT DE COMPTES SOBRE ENTITATS SOTMESES A LA JURISDICCIÓ EPISCOPAL

Secció econòmica

REGLAMENT

1 .- Naturalesa.

La Secció econòmica de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comp­tes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal es regula conforme al Decret episcopal 03/17, de 3 de febrer de 2017.

2 .- Composició.

Comptarà amb un Responsable que, sota la direcció del Vicari General, actuarà sem­pre en coordinació amb el Responsable de la Secció juridica de la mateixa Oficina.

3 .- Funcions.

 1. Impulsar mesures de transparència i retiment de bon govern econòmic a l’Arxidi- òcesi i a la resta d’entitats que en depenguin.
 2. Assessorar les institucions diocesanes en matèria de transparència, acompanyant les mateixes en els processos d’adaptació dels sistemes comptables i en els processos de revisió dels sistemes.
 3. Realitzar les tasques de vigilància econòmico-patrimonial, control i recepció del re- timent de comptes de les associacions, fundacions i entitats religioses d’àmbit diocesà de conformitat a la legislació canònica i a les normes de retiment de comptes que s’aprovin.

Per a dur a terme les seves funcions, la Secció econòmica comptarà amb els mitjans materials i humans proporcionats per la Delegació Diocesana d’Economia de l’Ar­quebisbat de Barcelona.

4 .- Actuació.

 1. La Secció econòmica informarà de forma habitual l’Ordinari diocesà, i li sotmetrà a consideració tots els casos difícils o extraordinaris.
 2. La Secció econòmica actuarà sempre en coordinació amb la Secció jurídica, especi­alment pel que fa a l’aprovació i modificació d’estatuts, tot aplicant els criteris presos de comú acord sota la direcció del Vicari General, de manera que entre totes dues seccions vetllin perquè l’activitat de les entitats actuals i futures responguin a una total transparència jurídica i econòmica, tant d’acord amb l’ordenament canònic com amb l’ordenament civil.
 3. Juntament amb la Secció jurídica de la mateixa Oficina, organitzaran la coor­dinació amb els altres organismes de la Cúria de Govern per tal que les finalitats de transparència siguin realitzades.
 4. Juntament amb la Secció jurídica, es duran a terme les reunions i accions necessàri­es per a una correcta coordinació amb els organismes de la Cúria que són competents pel que fa a l’atenció pastoral de les entitats afectades (particularment, Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada, Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar, Delegació Diocesa­na de Confraries i Germandats, i aquells altres que en puguin tenir interès). Aquests organismes hauran de mantenir informades les entitats que d’ells en depenguin.
 5. Correspon particularment a la Secció econòmica les facultats següents:
  • Rebre els comptes de les entitats obligades al retiment dels mateixos, i realitzar les actuacions conformes al concepte de retiment de comptes, tal com s’explicita en aquest reglament.
  • Realitzar les tasques de supervisió i vigilància de l’activitat econòmico-patrimonial -derivat del propi retiment- que duen a terme aquestes entitats de conformitat amb la normativa vigent i amb allò que estableixen els seus estatuts.
  • Emetre el document acreditatiu del retiment de comptes a favor de l’entitat que ha realitzat el retiment.
  • Conèixer i aprovar, en els casos que correspongui, el pla d’actuació de l’entitat, de conformitat amb les directrius i models que aprovi l’Oficina.

5 .- Registre i Arxiu.

La Secció econòmica es farà càrrec del contingut econòmic dels registres i arxius que fins ara portava l’extint Secretariat Diocesà de Fundacions i Associacions, i prosse­guirà la seva continuïtat tot adaptant-los a les noves competències i necessitats. Així mateix, prosseguirà el tractament informàtic, mentre que el contingut jurídic dels re­gistres i arxius esmentats seran tractats i actualitzats per la Secció jurídica.

6 .- Retiment de comptes.

El concepte de retiment de comptes consistirà en el següent:

 1. Les entitats hauran de remetre a la Secció econòmica de l’Oficina, en temps i forma, els comptes corresponents a l’exercici econòmic amb els formats que a l’efecte s’aprovin.
 2. La Secció econòmica de l’Oficina podrà sol·licitar informació a les entitats per aclarir i interpretar correctament els comptes.
 3. El retiment de comptes no suposarà, en cap cas, l’aprovació dels comptes ni la realització d’una auditoria dels mateixos. Tampoc es tracta d’un simple dipòsit de comptes. Retre comptes suposa oferir a l’autoritat eclesiàstica una informació sufi­cient de la seva situació, sense que això comporti cap responsabilitat directa sobre l’actuació de l’entitat, però sí un coneixement general de l’actuació duta a terme.
 4. Una vegada rebuda i analitzada la informació corresponent, la Secció econòmica de l’Oficina emetrà un document acreditatiu en què consti el retiment efectuat, tot procedint al registre i arxiu de la documentació.
 5. La Secció econòmica de l’Oficina, si ho creu oportú, podrà emetre un informe de recomanacions en relació amb els comptes presentats juntament amb el document a què fa referència el punt 4.5.c) d’aquest Reglament.
 6. Quan l’Oficina, a la vista del retiment de comptes efectuat, adverteixi una situació greu des del punt de vista econòmic o una actuació que pogués ser contrària a alguna norma legal (civil o canònica), l’Oficina ho comunicarà, en primera instàn­cia, a l’entitat, amb la finalitat que ho esmeni. Si no ho fes, la Secció econòmica emetrà un document acreditatiu del retiment on hi constarà aquesta circumstància, i en remetrà còpia al Vicari General i al Delegat Diocesà d’Economia de l’Arque­bisbat de Barcelona, als efectes oportuns.
 7. Quan en el retiment de comptes es posi de manifest una presumpta situació greu que contravingui la normativa civil, la Secció econòmica ho comunicarà a l’en­titat, per a la seva verificació i, si escau, per a la seva esmena. Si l’entitat no re­solgués aquesta situació, es comunicarà aquesta circumstància a l’autoritat civil, sense perjudici de les actuacions que derivin de la normativa canònica.

7 .- Entitats subjectes a retiment.

 1. Associacions públiques de fidels i Fundacions.
  1. Les associacions públiques de fidels, i les fundacions erigides per l’Arxidiòcesi de Barcelona, de conformitat amb allò que estableix el c. 319 CIC, hauran de:
   • Retre comptes a la Secció econòmica com a representant legal de l’autoritat eclesiàstica competent en els terminis i en els formats prèviament establerts. El retiment de comptes es durà a terme, al menys en primera instància, mitjançant el lliurament dels comptes anuals en el termini dels sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.
   • Aclarir tots els aspectes que els siguin requerits en relació amb els comptes, ja sigui per escrit o per qualsevol altre mitjà vàlid i de comú acord.
   • Atès que l’administració dels béns es duu a terme sota la superior direcció de l’auto­ritat eclesiàstica, les associacions públiques de fidels hauran de presentar en els tres mesos anteriors a l’inici de l’exercici econòmic un pla d’actuació, segons el format aprovat a l’efecte, que inclourà el conjunt de les activitats previstes per dur a terme, així com el pressupost dels ingressos i de les despeses previstes per dur-ho a terme.
   • La Secció econòmica, en relació amb el pla d’actuació, es limitarà a verificar que les activitats que es volen dur a terme coincideixin amb les previstes als estatuts, i que el pressupost financer és consistent amb aquest pla, i garanteix la viabilitat de l’entitat.
   • En el supòsit de trobar alguna anomalia, la Secció econòmica es posarà en con­tacte amb l’associació per sol·licitar aclariments o indicar recomanacions. Si es detectessin anomalies greus, la Secció econòmica ho comunicarà a l’autoritat competent perquè actuï de conformitat a dret.
   • En relació amb les operacions d’administració extraordinària, les associacions hau­ran de comunicar a la Secció econòmica l’acord de realització de les mateixes, amb caràcter previ a la seva execució. S’estableix un termini màxim de dos mesos per­què les examini i pugui, si ho creu oportú, emetre informe raonat a l’autoritat com­petent sobre la conveniència o no de la seva realització.. Tot això, sense perjudici del que estableix el Codi de Dret Canònic per a les alineacions i operacions assimilades, així com per altres operacions que han estat regulades pel Dret particular.
  2. L’actuació de l’Oficina, per al supòsit de les persones públiques, s’assimilarà al paper que realitza el Protectorat per a les fundacions civils, de conformitat amb la normativa vigent.
 2. Associacions privades, monestirs autònoms, instituts de vida consagrada, societats de vida apostòlica i altres persones jurídiques privades sota la jurisdic­ció de l’Ordinari de Barcelona.

Les associacions privades de fidels, els monestirs autònoms, els instituts de vida consa­grada, les societats de vida apostòlica i altres persones jurídiques privades estan sota la jurisdicció de l’autoritat eclesiàstica, també des del punt de vista econòmico-patrimonial.

Les persones jurídiques privades hauran de retre comptes a l’Ordinari del lloc, a través de la Secció econòmica de l’Oficina, si així està establert als seus estatuts, essent les seves obligacions les que marquen els estatuts.

En el supòsit que les persones jurídiques privades s’acullin als beneficis fiscals esta­blerts per a les entitats no lucratives, les entitats hauran de retre comptes en els termes establerts per a les associacions públiques.

Es recomana a totes les entitats privades el retiment de comptes. Per a les entitats privades que no tinguessin aquesta obligació, la Secció econòmica podrà sol·licitar informació so­bre l’activitat duta a terme, sempre en el marc de la tasca de vigilància prevista en el c. 305.

L’Oficina certificarà, a requeriment de l’autoritat civil o per iniciativa pròpia, el fet que una entitat privada no reti comptes.

Disposicions addicionals

 1. Els formats de retiment de comptes seran aprovats per la Delegació Diocesana d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona, prenent com a base la legislació comptable per a les entitats no lucratives, amb les adaptacions comptables per­tinents per a les institucions de l’Església.
 2. Els comptes presentats en el primer exercici d’existència de l’Oficina es podran presentar en els formats en què els aprovin els òrgans corresponents de l’entitat, havent d’adaptar la comptabilitat per als exercicis següents.

Barcelona, 3 de febrer de 2017.

Aprovat pel Sr. Arquebisbe de Barcelona

En dono fe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari General i Canceller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *