Decret 01/21, 4 de gener de 2021, Oficina de Transparència

DECRET 01/21. Barcelona, 4 de gener de 2021

En virtut del protectorat que l’Arquebisbat de Barcelona exerceix sobre les persones jurídiques sotmeses a la jurisdicció episcopal, amb vista a una eficient vigilància so­bre l’aplicació adequada dels recursos als fins previstos en la normativa estatutària d’aquestes persones jurídiques, i per tal de procurar una major transparència i eficièn­cia de l’administració dels seus béns;

Ateses les prescripcions canòniques del Llibre V del Codi de Dret Canònic sobre els béns temporals de l’Església, i especialment el deure de vigilància sobre l’administra­ció dels béns eclesiàstics per part de l’Ordinari (c. 1276); tenint en compte els cànons 305, 315, 323, 394 § 1, 594 i 1303 § 1, 1er, que prescriuen la vigilància de l’autoritat eclesiàstica, també des del punt de vista econòmic-patrimonial;

Per aquesta disposició FACULTO l’Oficina de Transparència, Suport Jurídic i Reti- ment de Comptes sobre les entitats sotmeses a la Jurisdicció Episcopal, constituïda en aquesta Cúria Diocesana, perquè, en nom de la potestat episcopal i quan concorrin almenys indicis de dubtes o irregularitats sobre la gestió econòmica o patrimonial, pugui comminar les esmentades entitats a sotmetre’s a una auditoria externa.

Aquesta norma tindrà aplicació independentment de la naturalesa jurídica de les en­titats i sense que obsti allò que disposin llurs estatuts, els quals, si en fossin contraris, queden derogats en aquest punt.

L’incompliment injustificat d’aquesta obligació, un cop reiterada formalment, podrà donar lloc a la designació d’un interventor, com també a la imposició de sancions administratives justes, sense excloure la supressió i liquidació de l’entitat afectada.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués

Secretària General i Canceller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *