Decret 12/20 de 29 de maig de 2020, víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridico-canònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 12/20. Barcelona, 29 de maig de 2020.

Víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridicocanònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Segons allò que disposa l’article 2.1 del motu proprio Vos estis lux mundi, instituïm a l’Arxidiòcesi de Barcelona el Servei d’Atenció a les Víctimes d’Abusos Sexuals per a l’Església de Barcelona.

El Servei estarà constituït pel Sr. Promotor de Justícia i per la Comissió d’Acollida, i es regirà per les normes següents.

Àmbit material

El Servei coneixerà exclusivament de delictes contra el sisè manament del Decàleg que consisteixin en:

 • obligar algú, amb violència o amenaça o mitjançant abús d’autoritat, a realitzar o patir actes sexuals;
 • realitzar actes sexuals amb un menor o amb una persona vulnerable;
 • produir, exhibir, posseir o distribuir, fins i tot per via telemàtica, material por­nogràfic infantil, així com recloure o induir un menor o una persona vulnerable a participar en exhibicions pornogràfiques.

A l’efecte de les presents normes, s’entén per:

 • «menor»: qualsevol persona amb una edat inferior a divuit anys o legalment equipa­rada a ella;
 • «persona vulnerable»: qualsevol persona en estat de malaltia, de deficiència física o psicològica, o de privació de la llibertat personal que, de fet, limiti fins i tot, ocasional­ment, la seva capacitat d’entendre o de voler o, en qualsevol cas, de resistir a l’ofensa;
 • «material pornogràfic infantil»: qualsevol representació d’un menor, independent­ment dels mitjans utilitzats, involucrat en activitats sexuals explícites, reals o simula­des, i qualsevol representació d’òrgans sexuals de menors amb fins predominantment sexuals.

Àmbit personal

El Servei estudiarà i tractarà exclusivament sobre fets dels quals siguin acusats clergues i/o membres d’instituts de vida consagrada o de societats de vida apostòlica. En el cas de conductes dutes a terme pels subjectes esmentats a l’article 6 del motu proprio Vos estis lux mundi (en concret: cardenals, patriarques, bisbes i llegats del Romà Pontífex; clergues que estan o que han estat encarregats de govern pastoral d’una Església par­ticular, pels fets comesos durant l’exercici del seu ofici; clergues que estan o que han estat encarregats de govern pastoral d’una Prelatura personal, pels fets comesos durant l’exercici del seu ofici; moderadors suprems d’instituts de vida consagrada o de socie­tats de vida apostòlica de Dret pontifici, així com dels monestirs sui iuris, pels fets co­mesos durant l’exercici del seu ofici), que consisteixin en accions o omissions dirigides a interferir o eludir investigacions civils o investigacions canòniques, administratives o penals, contra un clergue o un religiós respecte a delictes esmentats anteriorment, caldrà seguir el procediment especial previst.

Procediment de denúncia i investigació inicial

 • Cada vegada que un clergue o un membre d’un institut de vida consagrada o d’una societat de vida apostòlica tingui notícia o motius fonamentats per creure que s’ha comès algun dels fets esmentats a l’article 1, té l’obligació d’informar-ne, sense demora, l’Ordinari del lloc on haurien passat els fets, o un altre Ordinari d’entre els esmentats en el cànon 134 del Codi de Dret Canònic, sense perjudici del que s’esta­bleix en el § 5 d’aquesta norma. A l’Arxidiòcesi de Barcelona, aquesta tasca serà assu­mida pel Sr. Promotor de Justícia, el qual estudiarà cada cas i mantindrà informat el Sr. Arquebisbe. El Promotor de Justícia també podrà actuar ex officio quan a l’autoritat eclesiàstica arribin indicis fonamentals de la possible comissió d’un delicte.
 • De l’obligació anterior d’informar n’estan exempts tots aquells que preveu el cà­non 1548 § 2 del Codi de Dret Canònic.
 • Qualsevol persona pot presentar un informe o denúncia sobre les conductes es­mentades dins l’àmbit material, utilitzant els procediments indicats en l’article ante­rior o qualsevol altra manera adequada.
 • Per tal de prosseguir la seva missió, el Promotor de Justícia rebrà, en la mesura que sigui prudent i possible, sense interferir en altres àmbits jurisdiccionals, les persones implicades en cada afer, amb prudència humana i pastoral, i elaborarà un informe que recollirà els elements de la forma més detallada possible, com ara indicacions del temps i lloc dels fets, de les persones involucrades o amb coneixement dels mateixos fets, així com qualsevol altra circumstància que pugui ser útil per assegurar-ne una valoració precisa.
 • Quan l’informe impliqui alguna de les persones indicades en l’article 6 del motu proprio Vos estis lux mundi, més amunt indicades, ha de ser dirigit a l’autoritat corres­ponent segons els articles 8 i 9 del mateix motu proprio, i se seguirà el procediment que hi és previst. En tot cas, l’informe sempre es pot enviar a la Santa Seu, directa­ment o mitjançant el representant Pontifici.
 • Un cop hagi enllestit el seu informe, si és el cas que es troben indicis prou sòlids per considerar la veracitat de les acusacions i que es poden rebutjar raonablement els dubtes de denúncia falsa, el Promotor de Justícia proposarà a l’Arquebisbe Metropo­lità la prossecució de procediment judicial conforme a la normativa canònica vigent.
 • Si arribessin, per qualsevol mitjà, acusacions contra un laic catòlic, el Servei no serà competent per dur a terme cap investigació, però, tot tenint en compte els indicis i les circumstàncies, podrà ajudar les víctimes a interposar la corresponent denúncia civil.
 • La decisió de prossecució de procediment canònic implicarà que el Servei posi en coneixement de la Fiscalia de l’Estat els fets denunciats, llevat que consti fefaentment que aquesta denúncia ja ha estat interposada.
 • Sempre que sigui necessari, i amb el consentiment o petició prèvia de les víctimes o els afectats, el Servei indicarà als interessats els serveis d’ajuda proporcionada per la Comissió d’Acollida diocesana.

Procediment judicial

En el cas que l’informe del Promotor de Justícia consideri que hi ha prou indicis de la comissió d’un delicte dels esmentats sota l’àmbit material, l’Arquebisbe diocesà re­metrà aquest informe amb tota la investigació i documentació a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que és la competent per conèixer aquestes causes, en aplicació de la legislació canònica vigent (especialment, el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela de 30/04/2001, la carta Ad exsequendam ecclesiasticam legem de 18/05/2001, i el rescripte i les normes de la Congregació sobre els delictes més greus de 21/05/2010).

Competència judicial de l’Arxidiòcesi

Si la Congregació per a la Doctrina de la Fe decideix la incoació de procés judicial penal, ordinari o extraordinari, i confia a l’Arxidiòcesi de Barcelona la seva instrucció i/o resolució, en serà competent el Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, llevat que el Sr. Arquebisbe diocesà en decideixi amb causa justa una altra cosa. El procediment judicial es desenvoluparà conforme a les normes processals del Codi de Dret Canònic i aquelles que la Congregació disposi.

Comissió d’Acollida i finalitat

Tindrà per objectiu rebre aquelles persones que, d’una manera o altra, hagin resultat perjudicades per la perpetració probable d’un delicte dels esmentats en l’àmbit material d’aquest Decret, comès per alguns dels subjectes de l’àmbit personal, tant si encara es troba sub iudice com si ja ha estat jutjat, o fins i tot si ha prescrit l’acció penal. La Comissió oferirà el suport espiritual, psicològic o emocional que ajudin els afectats a poder trobar camins de «sanació»; també podrà aconsellar jurídicament, però els seus membres no podran exercir de lletrats dels interessats. En tota ocasió, els membres de la Comissió actuaran conforme als seus respectius codis deontològics, i sempre d’acord amb la doctrina moral de l’Església. Si ho creu necessari, la pròpia Comissió elaborarà el seu protocol d’actuació i el presentarà per a l’aprovació de l’Arquebisbe de Barcelona.

Composició de la Comissió d’Acollida diocesana

Almenys formaran part de la Comissió diversos laics catòlics, entre els quals un psi­còleg o psiquiatre amb experiència en temes infantils i familiars, un jurista amb ex­periència, un sociòleg amb experiència i prudència, i un metge que pugui aportar la seva ciència, si és requerida. La Comissió també comptarà amb el personal de suport necessari per a la seva correcta funció.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués

Secretària General i Cancellera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *