Mn. Manuel Pousa i Engroñat no va incórrer en la censura d’excomunió latae sententiae

18 abril, 2011 - 
Església de Barcelona

[Nota de l’Arquebisbat de Barcelona]

Arran d’unes manifestacions públiques de Mn. Manuel Pousa i Engroñat contingudes en un llibre sobre la seva persona, el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el 16 de març de 2011, va designar Delegat Episcopal el Rvd. Mn. Xavier Bastida Canal, vicari judicial emèrit de l’arquebisbat, i dos Assessors, el Rvd. Mn. Joan Benito Tolsau, vicari judicial de l’arquebisbat, i el Rvd. Mn. Ramon Batlle Tomàs, membre del Tribunal Eclesiàstic de l’arquebisbat, per realitzar un procediment administratiu establert pel cànon 1341 del Codi de Dret Canònic. Atès que aquests membres han conclòs amb la deguda certesa que, a tenor del cànon 1329, l’esmentat sacerdot no ha incorregut en la censura d’excomunió latae sententiae establerta pel cànon 1398, per no haver concorregut en la intenció de procurar l’avortament i per no haver tingut complicitat principal en els avortaments decidits del tot i portats a terme per dues noies en situació econòmica molt precària. D’acord amb les conclusions d’aquest procediment administratiu, i atès l’escrit del Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, de 15 d’octubre de 2009, en què deia que “aquest Dicasteri, després d’haver examinat les respostes transmeses, considera que el Rvd. Pousa no sembla haver incorregut en cap pena canònica”, el Sr. Cardenal ha comunicat a l’esmentat sacerdot que no ha incorregut en aquella censura latae sententiae, i reitera a Mn. Pousa que el seu treball que fa al servei dels més pobres i marginats de la societat el realitzi sempre d’acord amb l’ensenyament de l’Església, amb la seva doctrina social  i respectant tota vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural.

Barcelona, 18 d’abril de 2011