Decret 27/22 de 7 de juliol de 2022, formalització canònica entre el Servei Diocesà per al Catecumenat i la Catedral

DECRET 27/22. Barcelona, 7 de juliol de 2022 Des dels inicis de l’Església, la iniciació cristiana i la seva realització sacramental ha es­tat vinculada estretament amb la missió pastoral del Bisbe diocesà. En efecte, malgrat que el baptisme d’infants es confia genèricament a l’encàrrec pastoral dels rectors de parròquia (cf. cc. 530, 1r i 851, […]

Decret 20/22 de 4 d’abril de 2022, reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 20/22. Barcelona, 4 d’abril de 2022 PEL PRESENT decret, en virtut del cànon 1420 del Codi de Dret Canònic, dispo­sem una reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, segons la versió següent: Art. 19. Tots els lletrats que hagin de ser admesos a formar part de l’Elenc hauran […]

Decret 01/21, 4 de gener de 2021, Oficina de Transparència

DECRET 01/21. Barcelona, 4 de gener de 2021 En virtut del protectorat que l’Arquebisbat de Barcelona exerceix sobre les persones jurídiques sotmeses a la jurisdicció episcopal, amb vista a una eficient vigilància so­bre l’aplicació adequada dels recursos als fins previstos en la normativa estatutària d’aquestes persones jurídiques, i per tal de procurar una major transparència […]

Decret 12/20 de 29 de maig de 2020, víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridico-canònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 12/20. Barcelona, 29 de maig de 2020. Víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridicocanònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona Segons allò que disposa l’article 2.1 del motu proprio Vos estis lux mundi, instituïm a l’Arxidiòcesi de Barcelona el Servei d’Atenció a les Víctimes d’Abusos Sexuals per a l’Església de Barcelona. El […]