Decret 03/17 de 3 de febrer de 2017, creació de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal

DECRET 03/17.- Barcelona, 3 de febrer de 2017. Per tal de dur a terme les competències de vigilància i protectorat que el Dret Canò­nic atorga a la potestat episcopal sobre les entitats amb personalitat jurídica pròpia que li estan sotmeses, tenint en compte els canvis normatius de l’ordenament estatal produïts en els últims temps, així […]