Decret 26/02 de 3 de juny de 2002, Estatuts Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Decret 26/02. Barcelona, 3 de juny de 2002 Acceptada la petició presentada pel Sr. Delegat diocesà d’Apostolat del Mar, en què sol·licita la modificació dels estatuts de funcionament de l’esmentada delegació; Atesos els informes favorables rebuts, PEL PRESENT decret, 1. Aprovem la nova redacció dels estatuts de funcionament de la Delegació diocesana d’apostolat del Mar […]

Decret 6/02 de 25 de gener de 2002, institució Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics

Decret 06/02. Barcelona, 25 de gener de 2002 Tenint en compte l’existència a l’Arxidiòcesi de Barcelona de nombrosos centres parroquials i altres entitats culturals confessionals que desenvolupen una tasca cultural, recreativa i apostòlica important; Atès que la creació d’un organisme diocesà que en pugui vetllar la coordinació i la promoció pot ser un mitjà eficaç […]