Comunicació de 2 d’octubre de 1984, Vicaris Episcopals

Comunicació sobre els vicaris episcopals 1. El nou Codi de Dret Canònic tracta conjuntament dels vicaris generals i episcopals. Això vol dir la gran afinitat que hi ha entre ambdós figures jurídiques. El c. 476 parla dels vicaris episcopals territorials, sectorials i personals. Els primers, en llur pròpia circumscripció, són un «alter ego» del bisbe, […]

Decret 10 de febrer de 1984, el consell parroquial per als assumptes econòmics

Consell parroquial per als assumptes econòmics Fa uns anys es promulgaren a la diòcesi les «Normes sobre la reorganització de l’economia de les parròquies». Aquestes Normes de primer de juliol de 1978 foren conseqüència de les Conclusions de l’Assemblea Diocesana de preveres i regulen la supressió dels aranzels, la constitució dels Consells d’economia —amb participació […]