Decret de 19 d’octubre de 1979, autonomia de les Zones Pastorals i funcions V. Episcopals

La consolidació i l’autonomia de les Zones Pastorals DECRET Pel present, després d’escoltar el Consell Presbiteral I el Consell de Govern que han estudiat i deliberat sobre la consolidació i l’autonomia de les zones pastorals, s’estableixen les Normes contingudes en el document que es publica a continuació I queden modificats, en quant sigui necessari, els […]