Decret 20/22 de 4 d’abril de 2022, reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 20/22. Barcelona, 4 d’abril de 2022 PEL PRESENT decret, en virtut del cànon 1420 del Codi de Dret Canònic, dispo­sem una reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, segons la versió següent: Art. 19. Tots els lletrats que hagin de ser admesos a formar part de l’Elenc hauran […]