Decret 01/21, 4 de gener de 2021, Oficina de Transparència

DECRET 01/21. Barcelona, 4 de gener de 2021 En virtut del protectorat que l’Arquebisbat de Barcelona exerceix sobre les persones jurídiques sotmeses a la jurisdicció episcopal, amb vista a una eficient vigilància so­bre l’aplicació adequada dels recursos als fins previstos en la normativa estatutària d’aquestes persones jurídiques, i per tal de procurar una major transparència […]

Decret 03/17 de 3 de febrer de 2017, creació de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal

DECRET 03/17.- Barcelona, 3 de febrer de 2017. Per tal de dur a terme les competències de vigilància i protectorat que el Dret Canò­nic atorga a la potestat episcopal sobre les entitats amb personalitat jurídica pròpia que li estan sotmeses, tenint en compte els canvis normatius de l’ordenament estatal produïts en els últims temps, així […]