Decret 20/22 de 4 d’abril de 2022, reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 20/22. Barcelona, 4 d’abril de 2022 PEL PRESENT decret, en virtut del cànon 1420 del Codi de Dret Canònic, dispo­sem una reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, segons la versió següent: Art. 19. Tots els lletrats que hagin de ser admesos a formar part de l’Elenc hauran […]

Decret 01/21, 4 de gener de 2021, Oficina de Transparència

DECRET 01/21. Barcelona, 4 de gener de 2021 En virtut del protectorat que l’Arquebisbat de Barcelona exerceix sobre les persones jurídiques sotmeses a la jurisdicció episcopal, amb vista a una eficient vigilància so­bre l’aplicació adequada dels recursos als fins previstos en la normativa estatutària d’aquestes persones jurídiques, i per tal de procurar una major transparència […]

Decret 10/18 de 22 juny de 2018, zones pastorals

DECRET 10/18.- Barcelona. 22 de juny de 2018 Atesa la conveniència de reagrupar les zones pastorals 5 i 6 de l’arxidiòcesi de Bar­celona en una sola zona pastoral i adequar’ la nostra organització territorial diocesana a la nova realitat: PEL PRESENT decret, es determinen les següents zones pastorals, integrades pels següents arxiprestats: Zona pastoral 1 […]

Decret 2/18 de 12 de febrer de 2018, vademècum del rector a l’arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 02/18.- Barcelona. 12 de febrer de 2018. festivitat de Santa Eulàlia. Havent tractat el Consell Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona el document VADEMECUMDEL RECTOR que l’any 2002 van publicar’ el col·lectiu de Vicaris Epis­copals de Catalunya i Balears, i havent-hi incorporat en el seu redactat noves aporta­cions; PEL PRESENT decret aprovem el VADEMÈCUMDEL RECTOR […]

Decret 03/17 de 3 de febrer de 2017, creació de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal

DECRET 03/17.- Barcelona, 3 de febrer de 2017. Per tal de dur a terme les competències de vigilància i protectorat que el Dret Canò­nic atorga a la potestat episcopal sobre les entitats amb personalitat jurídica pròpia que li estan sotmeses, tenint en compte els canvis normatius de l’ordenament estatal produïts en els últims temps, així […]

Decret 23/09 de 25 de juny de 2009, nova normativa per a la retribució econòmica del clergat

DECRET 23/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009 PEL PRESENT establim les següents normes sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral, que han estat dictaminades favorablement pel Consell Presbiteral i pel Consell Episcopal. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona. † Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe […]

Decret 26/02 de 3 de juny de 2002, Estatuts Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Decret 26/02. Barcelona, 3 de juny de 2002 Acceptada la petició presentada pel Sr. Delegat diocesà d’Apostolat del Mar, en què sol·licita la modificació dels estatuts de funcionament de l’esmentada delegació; Atesos els informes favorables rebuts, PEL PRESENT decret, 1. Aprovem la nova redacció dels estatuts de funcionament de la Delegació diocesana d’apostolat del Mar […]