Decret 10 de febrer de 1984, el consell parroquial per als assumptes econòmics

Consell parroquial per als assumptes econòmics Fa uns anys es promulgaren a la diòcesi les «Normes sobre la reorganització de l’economia de les parròquies». Aquestes Normes de primer de juliol de 1978 foren conseqüència de les Conclusions de l’Assemblea Diocesana de preveres i regulen la supressió dels aranzels, la constitució dels Consells d’economia —amb participació […]