Decret de 13 setembre de 1974, Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar

Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar Decreto POR EL PRESENTE instituimos en este Arzobispado de Barcelona el SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL FAMILIAR, el cual tendrá las finalidades que a continuación se señalan y será dirigido por un comité permanente nombrado por el Prelado Diocesano. Barcelona, 13 de septiembre de 1974. + NARCISO JUBANY, Cardenal-Arzobispo de Barcelona […]

Disposicions de 27 desembre de 1978, preveres extradiocesans

Disposicions de 27 desembre de 1978, preveres extradiocesans Preveres extradiocesans La incorporació de preveres extradiocesans al presbiteri diocesà, ha estat certament un enriquiment i una valuosa ajuda per a la nostra diòcesi. El descens de les vocacions i el creixement demogràfic plantegen a les grans diòcesis, com la de Barcelona, un greu problema pastoral. Aquest […]

Decret d’1 de juliol de 1978, reorganització de l’economia parroquial

Decret d’1 de juliol de 1978, reorganització de l’economia parroquial Normes sobre la reorganització de l’economia en les parròquies L’Assemblea diocesana de Preveres de Barcelona va aprovar unes conclusions sobre l’economia diocesana, que fan referència directa a la supressió dels aranzels, a la constitució de consells d’economia —amb participació de laics— a totes les parròquies […]

Decret de 21 d’octubre de 1976, facultats dels Vicaris Episcopals

Decret de 21 d’octubre de 1976, facultats dels Vicaris Episcopals DECRET. — Barcelona, 21 d’octubre de 1976. Facultats dels Vicaris Episcopals de Zona: Els Vicaris Episcopals gaudeixen, en les zones determinades que se’ls ha assignat, de la potestat ordinària que el dret comú concedeix al Vicari General. Els Vicaris Episcopals de zona són membres del […]

Norma 20 de juny de 1978, estatut de l’arxiprest

Estatut de l’Arxiprest L’Assemblea diocesana de preveres va aprovar diverses proposicions que fan referència a l’arxiprestat i a l’arxiprest i que tendeixen, com ja ho exposà el Concili Vaticà II i el Motu Proprio Ecclcsiae Sanctae, a què l’arxiprest esdevingui realment el “coordinador i promotor, dins de l’àmbit de l’arxiprestat, de les diferents responsabilitats pastorals’’ […]

Norma de 31 de maig de 1978, constitució Delegació del Clergat

Constitució de la Delegació Diocesana del Clergat L’Assemblea diocesana de preveres va tractar àmpliament de la identitat del sacerdot en el món d’avui. Es va posar de relleu la incidència que els problemes humans, sobretot materials, dels preveres, en el seu ministeri pastoral. Donada la finalitat operativa de l’Assemblea, es van aprovar unes conclusions que […]

Decret 25 de febrer de 1977, fundacions pies i dipòsits

Normes sobre fundacions pies i dipòsits a l’Arquebisbat de Barcelona Decret del Sr. Cardenal-Arquebisbe 1. Finalitat. D’acord amb el cànon 1544, l’Arquebisbat de Barcelona rebrà els béns que li siguin lliurats amb l’obligació de destinar les rendes anuals que produeixin a la celebració d’algunes misses o d’altres funcions eclesiàstiques, o de practicar determinades obres pietoses […]

Instrucció de 16 d’octubre 1976, mòduls de comptabilitat

Nous mòduls de comptabilitat: Carta de Mons. Guix Barcelona, 15 d’octubre de 1976 Benvolgut Sr. Rector: Es actualment una necessitat sentida vivament la d’una administració més clara i oberta de les parròquies, institucions i del propi Bisbat. Els “Objectius prioritaris de l’acció pastoral” de la nostra diòcesi, com recordarà ja feien referència a aquest punt, […]

Nota esclaridora d’abril de 1976, comunió a la ma

Nota de la Delegación de Pastoral Sacramental y Liturgia La práctica de recibir la Eucaristía en la mano para comulgar había entrado ya hace tiempo en algunas comunidades de nuestra diócesis; esto permite que, en el momento en que la Santa Sede restaura canónicamente esta práctica para toda España, la experiencia realizada sea aprovechable para […]

Decret d’abril de 1976, comunió a la ma.

Queda reconocida la práctica de comulgar en la mano DECRETO «A petición de la Conferencia episcopal española, la Congregación de los Sacramentos y del Culto divino ha restaurado canónicamente para las diócesis de toda España, a juicio de los ordinarios respectivos, la antigua práctica de que los fieles reciban en la mano la Eucaristía para […]

Criteris i normes de 12 desembre de 1975, nomenaments i jubilacions dels preveres

Criteris i normes sobre nomenaments i jubilacions dels preveres EI Sr. Cardenal-Arquebisbe, després d’escoltar el Consell Presbiteral i cl Consell Episcopal que han estudiat i deliberat sobre els nomenaments i jubilacions dels preveres, estableix els següents criteris i normes, referits especialment als nomenaments i jubilacions de caràcter parroquial. Criteris «1. Perspectiva diocesana. — Les zones, […]

Comunicació i directori de 6 de maig de 1975, mòduls llibres sacramentals

Nous mòduls pels llibres sacramentals Comunicació del Sr. Cardenal-Arquebisbe Barcelona, 6 de maig del 1975 Benvolguts sacerdots: Moltes persones m’han manifestat reiteradament tant la conveniència d’establir nous mòduls pels llibres sacramentals, com la necessària simplificació dels «duplicats», que cada any les parròquies han de lliurar a l’Arxiu Diocesà. Raons molt poderoses d’ordre pastoral, jurídic i […]

Decret 27/22 de 7 de juliol de 2022, formalització canònica entre el Servei Diocesà per al Catecumenat i la Catedral

DECRET 27/22. Barcelona, 7 de juliol de 2022 Des dels inicis de l’Església, la iniciació cristiana i la seva realització sacramental ha es­tat vinculada estretament amb la missió pastoral del Bisbe diocesà. En efecte, malgrat que el baptisme d’infants es confia genèricament a l’encàrrec pastoral dels rectors de parròquia (cf. cc. 530, 1r i 851, […]

Decret 20/22 de 4 d’abril de 2022, reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 20/22. Barcelona, 4 d’abril de 2022 PEL PRESENT decret, en virtut del cànon 1420 del Codi de Dret Canònic, dispo­sem una reforma puntual del vigent Reglament del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, segons la versió següent: Art. 19. Tots els lletrats que hagin de ser admesos a formar part de l’Elenc hauran […]

Decret 01/21, 4 de gener de 2021, Oficina de Transparència

DECRET 01/21. Barcelona, 4 de gener de 2021 En virtut del protectorat que l’Arquebisbat de Barcelona exerceix sobre les persones jurídiques sotmeses a la jurisdicció episcopal, amb vista a una eficient vigilància so­bre l’aplicació adequada dels recursos als fins previstos en la normativa estatutària d’aquestes persones jurídiques, i per tal de procurar una major transparència […]

Decret 12/20 de 29 de maig de 2020, víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridico-canònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 12/20. Barcelona, 29 de maig de 2020. Víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic: procediment juridicocanònic i Comissió d’Acollida de l’Arxidiòcesi de Barcelona Segons allò que disposa l’article 2.1 del motu proprio Vos estis lux mundi, instituïm a l’Arxidiòcesi de Barcelona el Servei d’Atenció a les Víctimes d’Abusos Sexuals per a l’Església de Barcelona. El […]

Orientacions de gener de 2019, el llibre de baptismes

ORIENTACIONS PRÀCTIQUES PER AL CORRECTE ÚS DEL NOU LLIBRE DE BAPTISMES Sobre els nous llibres, voldríem exposar certs aspectes pràctics que ajudin a esvair alguns dubtes que s’hi puguin presentar. Bona part de tot això ja és sabut, però hem cregut que aquest podia ser un bon moment per fer-ne recordança. Per tal d’adaptar-se millor […]

Decret 32/19 de 23 d’abril de 2019, aplicació del cànon 1118 a la nostra arxidiòcesi

DECRET 32/19 Barcelona, 23 d’abril de 2019 En el territori de la nostra Arxidiòcesi s’hi troben cases antigues i de llarga tradició en les quals existeix una capella, habitualment amb la pertinent autorització canònica per a la celebració de culte, freqüent o puntual. Si aquesta autorització ha estat renovada per la família propietària, pot considerar-se […]

Decret 10/18 de 22 juny de 2018, zones pastorals

DECRET 10/18.- Barcelona. 22 de juny de 2018 Atesa la conveniència de reagrupar les zones pastorals 5 i 6 de l’arxidiòcesi de Bar­celona en una sola zona pastoral i adequar’ la nostra organització territorial diocesana a la nova realitat: PEL PRESENT decret, es determinen les següents zones pastorals, integrades pels següents arxiprestats: Zona pastoral 1 […]

Decret 2/18 de 12 de febrer de 2018, vademècum del rector a l’arxidiòcesi de Barcelona

DECRET 02/18.- Barcelona. 12 de febrer de 2018. festivitat de Santa Eulàlia. Havent tractat el Consell Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona el document VADEMECUMDEL RECTOR que l’any 2002 van publicar’ el col·lectiu de Vicaris Epis­copals de Catalunya i Balears, i havent-hi incorporat en el seu redactat noves aporta­cions; PEL PRESENT decret aprovem el VADEMÈCUMDEL RECTOR […]

Decret 03/17 de 3 de febrer de 2017, creació de l’Oficina de transparència, suport jurídic i retiment de comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal

DECRET 03/17.- Barcelona, 3 de febrer de 2017. Per tal de dur a terme les competències de vigilància i protectorat que el Dret Canò­nic atorga a la potestat episcopal sobre les entitats amb personalitat jurídica pròpia que li estan sotmeses, tenint en compte els canvis normatius de l’ordenament estatal produïts en els últims temps, així […]

Decret 15/15 de 3 de juliol de 2015, aprovació normes i orientacions pastorals per a les agrupacions parroquials

DECRET 15/15.— Barcelona, 3 de juliol de 2015 Tenint en compte els canvis demogràfics, socials i religiosos de la nostra societat i da­vant la necessitat d’adequar-los a una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parròquies i un renovat dinamisme evangelitzador; Havent elaborat el document Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions […]

Decret 06/15 de 20 d’abril de 2015, constitució comissió diocesana de patrimoni litúrgic i cultural

DECRET 06/15.- Barcelona, 20 d’abril de 2015 Entre les activitats més nobles de l’enginy humà hi ha les belles arts i sobretot l’art religiós i el seu cimal, l’art sagrat. La Constitució Sacrosantum Concilium del Con­cili Vaticà II estableix que «en la construcció dels edificis sagrats cal preocupar-se diligentment que siguin idonis per a permetre […]

Decret 6/11 de 14 març de 2011, Estatut marc consells pastorals arxiprestals

DECRET 06/11 – Barcelona, 14 de març de 2011. Per tal d’ajudar al bon funcionament dels Consells Pastorals Arxiprestals de l’Arxidiòcesi de Barcelona, pel que fa la seva constitució, finalitats, composició i activitats, PEL PRESENT decret aprovem l’Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals que s’haurà de seguir en l’elaboració dels Estatuts dels respectius Consell Pastorals […]

Decret 28/09 de 10 setembre de 2009, Promulgació de la nova normativa diocesana per a les consultes

DECRET 28/09. Barcelona, 10 de setembre de 2009 A fi i efecte d’agilitzar les consultes prèvies al nomenament d’arxiprestos a l’Arque­bisbat de Barcelona, PEL PRESENT establim les següents normes per a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos i declarem derogada tota normativa anterior a aquesta. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe […]

Decret 23/09 de 25 de juny de 2009, nova normativa per a la retribució econòmica del clergat

DECRET 23/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009 PEL PRESENT establim les següents normes sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral, que han estat dictaminades favorablement pel Consell Presbiteral i pel Consell Episcopal. Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona. † Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe […]

Decret 26/02 de 3 de juny de 2002, Estatuts Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Decret 26/02. Barcelona, 3 de juny de 2002 Acceptada la petició presentada pel Sr. Delegat diocesà d’Apostolat del Mar, en què sol·licita la modificació dels estatuts de funcionament de l’esmentada delegació; Atesos els informes favorables rebuts, PEL PRESENT decret, 1. Aprovem la nova redacció dels estatuts de funcionament de la Delegació diocesana d’apostolat del Mar […]

Decret 6/02 de 25 de gener de 2002, institució Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics

Decret 06/02. Barcelona, 25 de gener de 2002 Tenint en compte l’existència a l’Arxidiòcesi de Barcelona de nombrosos centres parroquials i altres entitats culturals confessionals que desenvolupen una tasca cultural, recreativa i apostòlica important; Atès que la creació d’un organisme diocesà que en pugui vetllar la coordinació i la promoció pot ser un mitjà eficaç […]