Decret 26/02 de 3 de juny de 2002, Estatuts Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Decret 26/02. Barcelona, 3 de juny de 2002 Acceptada la petició presentada pel Sr. Delegat diocesà d’Apostolat del Mar, en què sol·licita la modificació dels estatuts de funcionament de l’esmentada delegació; Atesos els informes favorables rebuts, PEL PRESENT decret, 1. Aprovem la nova redacció dels estatuts de funcionament de la Delegació diocesana d’apostolat del Mar […]

Decret 27/96 de 30 d’abril de 1996, Constitució del Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària

DECRET 27/96. – Barcelona, 30 d’abril de 1996 Atesa la conveniència de desenvolupar la pastoral penitenciària i d’integrar-la en la pastoral general de l’Arxidiòcesi, i valorant el treball realitzat fins ara pel departament de Pastoral Penitenciària del Secretariat diocesà pels Marginats; PEL PRESENT, constituïm el Secretariat diocesà de Pastoral Penitenciària, el qual tindrà les finalitats […]

Decret de 10 de maig de 1989, constitució de la Pastoral penitenciaria

CREACIÓ DEL DEPARTAMENT DE PASTORAL PENITENCIÀRIA DECRET. Barcelona, 10 de maig de 1989. Donada la importància i les característiques peculiars de la pastoral penitenciària, i volent donar-li identitat pròpia i continuïtat en la seva acció; PEL PRESENT instituïm el DEPARTAMENT DE PASTORAL PENITENCIÀRIA dins el Secretariat Diocesà per als Marginats, el qual tindrà les finalitats […]

Decret de 2 de gener de 1975, Constitució de la Delegació Diocesana Pastoral Obrera

Delegación Diocesana de Pastoral Obrera   DECRETO POR EL PRESENTE instituimos en este Arzobispado de Barcelona la DELEGACION DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA, la cual continuará la labor que ha realizado hasta el presente, primero la Vicaría Episcopal de Ambientes Obreros y posteriormente el Secretariado Diocesano para el Apostolado Obrero (cfr. B. O. del Arzobispado, febrero […]

Decret de 13 setembre de 1974, Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar

Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar Decreto POR EL PRESENTE instituimos en este Arzobispado de Barcelona el SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL FAMILIAR, el cual tendrá las finalidades que a continuación se señalan y será dirigido por un comité permanente nombrado por el Prelado Diocesano. Barcelona, 13 de septiembre de 1974. + NARCISO JUBANY, Cardenal-Arzobispo de Barcelona […]

Norma de 16 de juliol 1973, creació pastoral litúrgia

Creación de la Delegación Diocesana de Pastoral Sacramental y Litúrgica Los expertos en pastoral, para que la Iglesia pueda acomodarse mejor a la doble dimensión territorial y social del hombre contemporáneo, recomiendan poner a su servicio órganos o servicios de dimensión social de la vida, llamados por algunos órganos funcionales o especializados. Los órganos de […]