Decret 26/02 de 3 de juny de 2002, Estatuts Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Decret 26/02. Barcelona, 3 de juny de 2002 Acceptada la petició presentada pel Sr. Delegat diocesà d’Apostolat del Mar, en què sol·licita la modificació dels estatuts de funcionament de l’esmentada delegació; Atesos els informes favorables rebuts, PEL PRESENT decret, 1. Aprovem la nova redacció dels estatuts de funcionament de la Delegació diocesana d’apostolat del Mar […]