Inauguració del curs de les Facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya

[Facultat de Teologia de Catalunya] Els títols de Teologia i els de Ciències Religioses equivaldran als títols universitaris oficials El Dr. Francesc Torralba parla de la filosofia de l’amor latent en Kjerligheds Gjerninger  (Les obres de l’amor, 1847) de Søren Kierkegaard en la lliçó inaugural del curs 2011-2012  Els Drs. Josep Castanyé, Salvador Pié-Ninot i [...]

[Facultat de Teologia de Catalunya]

Els títols de Teologia i els de Ciències Religioses equivaldran als títols universitaris oficials

El Dr. Francesc Torralba parla de la filosofia de l’amor latent en Kjerligheds Gjerninger  (Les obres de l’amor, 1847) de Søren Kierkegaard en la lliçó inaugural del curs 2011-2012

 Els Drs. Josep Castanyé, Salvador Pié-Ninot i Xavier Parés passen a la condició d’emèrits i, per tant, reben la medalla de la FTC

El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), Dr. Armand Puig, ha anunciat aquest matí, durant l’acte d’inauguració del curs 2011-2012 de les facultats eclesiàstiques celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, sota la presidència del cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de la FTC, que “ben aviat quedarà establert un nou règim d’equivalències entre els títols de Teologia catòlica i de Ciències Religioses de l’Església catòlica i els títols universitaris oficials, segons els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyaments i afers culturals”. D’aquesta manera, en el moment que es confirmi, “els títols de Baccalaureatus i Licenciatus equivaldran, respectivament, a Graduat i Màster –amb determinació de l’especiatitat o especialitats impartides en cada centre universitari-“, ha assegurat el Dr. Armand Puig. “Seria una molt bona notícia –ha afegit-, que aniria aparellada amb la inserció de les Facultats en el Registre Universitari de Centres i Títols (RUCT), amb el consegüent benefici per als Instituts Superiors de Ciències Religioses que en depenen”.

Aquesta novetat es produeix justament el primer curs acadèmic (2010-2011) en el qual la FTC ha aplicat integralment en els tres cicles les directrius emanades de l’Espai Europeu d’Educació Superior –Pla Bolonya-, una aplicació que ha estat precedida d’un Procés d’Avaluació Interna de la FTC. Aquesta aplicació haurà de ser validada per l’agència vaticana d’Avaluació Externa (AVEPRO), que quan passi visita per la FTC apuntarà els avenços pendents per tal d’enfortir i millorar aquesta institució. Aquesta agència, reconeguda internacionalment, és a tots els efectes l’òrgan de verificació acadèmica i científica que ha de tutelar les institucions acadèmiques universitàries pertanyents a l’Església catòlica.

Activitat acadèmica de la FTC

El Dr. Armand Puig, durant la seva intervenció a l’acte d’inauguració de curs, al qual han assistit els bisbes de les diòcesis catalanes, ha fet públiques les xifres de l’alumnat matriculat en el curs 2010-2011 i que mostren un manteniment de l’alumnat en relació als darrers anys, pel que fa al quinquenni institucional (118 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i religiosos) i un cert augment dels inscrits en els cursos de segon i tercer cicles: 132 alumnes de Llicència (44 dels quals oients) i 14 de doctorat. En total, han estat 264 alumnes; el curs passat eren 233. A la Facultat com a tal els llicenciands han estat 70 (57 en els Departaments de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral, amb 9 oients, 7 al CETEM i 8 a l’IREL) i els doctorands han estat 7; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, hi ha hagut 19 llicenciands (amb 1 oient) i 5 doctorands; a l’Institut de Teologia Fonamental, 43 llicenciands (34 dels quals eren oients) i 2 doctorands. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats al Ministeri Presbiteral es va oferir a 7 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 43 matrícules; i el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, amb 15. En total, 80 alumnes. Pel que fa a les activitats no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 19 alumnes, i la Formació Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir la xifra de 208 alumnes. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va ser de 227. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un total de 571 alumnes, una xifra lleugerament superior a la del curs passat.

El degà de la FTC ha anunciat també els projectes amb altres institucions, entre els que destaquen el Congrés Internacional Constantí, el primer emperador cristià? Religió i política en el segle IV, que tindrà lloc del 20 al 24 de març de 2012, i que s’organitzarà conjuntament entre la FTC i la Universitat de Barcelona. Aquest congrés, que coincideix amb els 1.700 anys de l’Edicte de Milà, comptarà amb la presència del cardenal Raffaele Farina, prefecte de la Biblioteca Apostòlica Vaticana.

Una altra institució amb la qual la FTC manté una relació privilegiada és l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de la Llengua Catalana. En aquest cas també són tres els projectes que s’impulsen, gràcies al Dr. Josep Perarnau i Espelt. El projecte més antic compartit per l’Institut i la Facultat és l’«Arxiu de Textos Catalans Antics» (ATCA), una revista especialitzada de gairebé mil pàgines i de freqüència anual, que constitueix una aportació cultural de gran nivell, reconeguda per la Unió Internacional d’Acadèmies. Un altre projecte és el «Corpus Scriptorum Cataloniae», que pretén reunir en un conjunt articulat les produccions literàries clàssiques en la nostra llengua. Ultra la secció «Corpus Biblicum Catalanicum», que impulsa l’Associació Bíblica de Catalunya en col·laboració amb les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, hi ha la secció dedicada a la producció teològica d’Arnau de Vilanova («Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia»), que es publica en coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans.

La preocupació per l’estudi de la figura d’Arnau de Vilanova, ha propiciat la creació del «Centre Internacional d’Estudis Arnau de Vilanova», el qual serà inaugurat demà, 7 d’octubre, en el marc de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova. El Centre tindrà la seva seu en aquest edifici i quedarà vinculat a les dependències i als serveis de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona. Serà un centre pertanyent a la Facultat de Teologia de Catalunya, en règim de copatronatge amb l’Institut d’Estudis Catalans i la col·laboració de la Biblioteca. Aquest Centre, que ha d’integrar la rica biblioteca privada del Dr. Perarnau, serà una institució de gran prestigi que permetrà de tenir veu pròpia en el camp dels estudis medievals.

Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Francesc Torralba

El teòleg i filòsof Dr. Francesc Torralba, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2011-2012, l’objectiu de la qual és explorar la filosofia de l’amor latent en Kjerligheds Gjerninger (Les obres de l’amor) (1847) de Søren Kierkegaard (1813-1855).

“Tal com ho concep el filòsof danès –ha dit el Dr. Torralba-, l’amor és, essencialment, entrega. En la pràctica de l’amor autèntic, s’estima l’altre en la seva peculiaritat, de tal manera que s’està disposat a fer qualsevol sacrifici perquè l’altre sigui allò que està cridat a ser. El qui estima així, no cerca el seu benefici, la seva recompensa material o espiritual, sinó donar de tal manera que el do rebut sembli que sigui propietat de l’altre. No recrimina allò que ha donat, no exigeix que se li torni, ni humilia l’altre per fer-li veure que tot el que té li ha estat donat. Dóna i fa veure que el do és propietat de l’altre, quan, de fet, no li pertany”.

Medalla de la FTC als professors Castanyé, Pié-Ninot i Parés

Abans de finalitzar l’acte, el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha lliurat la medalla de la Facultat de Teologia de Catalunya als professors Josep Castanyé i Salvador Pié-Ninot, del Departament de Teologia Sistemàtica, i al professor Xavier Parés, del Departament de Litúrgia, que passen a la condició d’emèrits.

 


[Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya]

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, gran canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i de la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), ha inaugurat oficialment el curs 2011-2012 d’ambdues Facultats, el dijous 6 d’octubre, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

A les deu del matí, el cardenal ha presidit una solemne Eucaristia concelebrada, ha donat gràcies a Déu per l’important treball formatiu i d’investigació que es fa en les Facultats i ha animat a tots, professors i alumnes, a continuar i aprofundir en l’estudi i en la investigació, sota la llum de la Paraula i l’Esperit de Déu. Després, ha presidit l’acte acadèmic acompanyat per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, vice-gran canceller de la FTC, pel bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, vice-gran canceller de la FFC i pels degans de les Facultats, Drs. Armand Puig i Joan Martínez Porcell. Han assistit també a l’acte l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i els altres bisbes de les diòcesis catalanes, altres personalitats eclesiàstiques i civils i una nombrosa representació de professors i alumnes.

La memòria del curs 2010-2011 de la FTC, de l’Institut Superior de Litúrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental de Barcelona ha estat presentada pel Dr. Puig i la de la FFC pel Dr. Martínez Porcell. El Dr. Puig ha valorat molt positivament la implantació completa del “Pla Bolonya” en la FTC i la seva col•laboració amb la FFC, així com el bon nombre d’alumnes en el quinquenni institucional i en els cursos de llicència i doctorat, i la bona aportació feta en el camp de les publicacions, en els volums de Qüestions teològiques i de la Revista Catalana de Teologia. Així mateix, ha fet referència al 25è aniversari de l’Institut Superior de Litúrgia, que té gran projecció internacional, especialment als alumnes llatinoamericans. El Dr. Puig també ha subratllat la importància dels sis Instituts Superiors de Ciències Religioses patrocinats per la FTC: Barcelona (en les seves modalitats presencial i virtual, i en les seves aules obertes a les diòcesis de Sant Feliu i Terrassa), Tarragona (on s’integren docents i estudiants provinents de Tortosa), Girona, Lleida (on s’integren docents i estudiants provinents de Solsona i d’Urgell), Vic i Mallorca. El Dr. Puig ha subratllat també la col•laboració de la FTC amb la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans, en diversos projectes i ha acabat lloant la FTC i les institucions a ella vinculades com exemple de cohesió i de treball conjunt entre les diòcesis catalanes. Per part seva, el Dr. Martínez Porcell ha fet memòria de les activitats dutes a terme per la FFC –que forma part de la Universitat Ramon Llull-.

En el transcurs de l’acte, el Gran Canceller ha lliurat la medalla de la FTC als professors Josep Castanyé, Xavier Parés i Salvador Pié, que enguany passen a la condició d’emèrits.
La lliçó inaugural ha estat pronunciada pel Dr. Francesc Torralba, professor de la FFC, que ha tractat de L’essència de l’amor segons Sören Kierkegaard. Lectura filosòfica de Kjerlighedens Gjerninger.

En acabar, el Cardenal de Barcelona i Gran Canceller de les Facultats Eclesiàstiques Dr. Martínez Sistach ha agraït al Dr. Torralba la seva lliçó inaugural, i ha fet memòria de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, el proppassat mes de novembre, per dedicar la basílica de la Sagrada Família i per impulsar la nova evangelització. El cardenal ha dit també que, juntament amb tots els bisbes de Catalunya, animen a professors i alumnes a prosseguir amb perseverança el seu preuat servei a l’Església i a la societat. Tot seguit, ha declarat inaugurat el curs 2011-2012.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...